Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) е приела Правила за поддържане на платформата за сравняване на оферти за доставка на електрическа енергия, съобщиха от регулатора. Платформата се администрира от КЕВР и е единна, централна, публична уеб базирана информационна система, която осигурява достъп до актуална информация за оферти на търговците за доставка на ток.

С приетите Правила се създават условия и ред за поддържането, участието и ползването на Платформата. Регламентирани са поддръжката на платформата, процедурата за регистрация и достъп за отделните категории ползватели, както и прекратяване на регистрацията. Посочени са критериите за разграничаване на отделните видове оферти и условията, на които те следва да отговарят, както и реда и начина за изготвяне, публикуване, актуализиране и премахване на оферти от страна на регистрирани търговци. Регламентирани са също начина за избор на оферта и изготвянето на заявка, както и контрола по спазването на Правилата и защитата на личните данни.

С приемането и прилагането на Правилата се регламентира отношенията, както между ползвателите на Платформата, така и между тях и оператора на платформата.

По този начин се създава ефективен инструмент за сравняване на оферти, благоприятстващ либерализацията на пазара, улеснява се и се насърчава изборът на потребителите за смяна на доставчик на електрическа енергия и се повишава конкуренцията между търговците на дребно. Освен свободен достъп до информация за актуалните оферти на търговците за доставка на електрическа енергия, Платформата дава възможност на крайните клиенти да избират най-добрата за тях оферта и да сключват договори за доставка, обясниха от КЕВР.

Към момента над 30 търговци на електроенергия са регистрирали на Платформата оферти за битови и небитови потребители. Офертите могат да бъдат сравнявани по различни критерии - според тип потребители /битови или небитови/, вид електромер, товаров профил на клиента, месечно потребление, срок на договора, неустойки и др. Централизираната информационна система е достъпна на интернет адрес http://platforma.dker.bg/.