Комисията за енергийно и водно регулиране публикува на своята интернет страница Списък на доставчици на електрическа енергия, които притежават издадени от КЕВР лицензи за "търговия с електрическа енергия" като координатори на балансиращи групи, в съответствие с Правилата за търговия с електрическа енергия.

Целта на предоставените данни е да бъдат облекчени небитовите потребители*, присъединени към електроразпределителната мрежа на ниско напрежение, които в момента се снабдяват с електроенергия от регулирания пазар, се казва в съобщение на регулатора. В съответствие с измененията на Закона за енергетиката от 26 юни 2020 г., (обнародвани в брой 57 на Държавен вестник - б.р.) от 1 октомври 2020 г. те трябва да излязат на свободния пазар, като изберат доставчик на електрическа енергия.

Няма промяна за битовите клиенти - те остават на регулирани цени на електроенергия, които се определят от КЕВР.

Публикуваният Списък на лицензираните търговци на електрическа енергия включва информация за наименованието на юридическото лице, данни за контакт с него (телефон за връзка, уеб сайт, електронна поща), както и пояснителни коментари във връзка със запитвания за оферти.

В определения от Закона за енергетиката срок - 30 септември 2020 г., всеки небитов клиент следва да избере доставчик, с който да сключи договор за доставка на електрическа енергия, въз основа на предоставени оферти и свободно договаряне или при условията и по реда на Закона за обществените поръчки.

При избора на доставчик по свободно договорени цени небитовите клиенти трябва да имат предвид, че избраният от тях доставчик на електрическа енергия е необходимо да бъде и координатор на балансираща група, отбелязва КЕВР. Във връзка с това те следва да се обърнат към фирмите-търговци на електроенергия в публикувания от КЕВР Списък на доставчици, които са координатори на балансиращи групи.

В случай, че до 30 септември т.г. небитовите клиенти не са сключили договор с доставчик на електрическа енергия по свободно договорени цени, те могат да останат при досегашния си доставчик, като сключат с него типов договор, който КЕВР трябва да утвърди в срок до 31 август 2020 г.

Излизането на небитовите потребители на свободния пазар е поредна стъпка от процеса на пълна либерализация на електроенергийния пазар, която има за цел да осигури конкуренция между доставчиците и постигане на по-добри условия за потребителите, се казва в съобщение на Министерство на енергетиката от 10 юли 2020 г.

Процесът ще осигури възможност на всеки клиент да сключи договор, съобразен с неговия конкретен профил на потребление, отбелязва министерството.

*Съгласно Закона за енергетиката, "небитов клиент" е клиент, който купува електрическа или топлинна енергия с топлоносител гореща вода или пара за отопление, климатизация, горещо водоснабдяване и технологични нужди или природен газ за небитови нужди.