България е страна със силно отворена икономика от векове. Затова числата за стокообмена са водещ интегрален показател за състоянието на икономиката. Това са данните за износа, вноса, баланса във валута и в натура за многогодишни периоди, пряко сравнявани с данните на Балканските държави, на ЕС27 и водещите партньори, като се обръща специално внимание да огледалната статистика. Тази картина е достъпна от базата данни на UN/COMTRADE, обработени от ITC - Женева и достъпни на www.trademap.org. Те включват и данните на Евростат.

Водещите продукти са от 13 сектори на българската икономика, определяни с главите от митническата тарифа с износ за сектора повече от 1 милиард евро всеки. Те формират 64 % от стойността на българския износ за 2022 г. Два и половина от тях (продуктите свързани с отбраната, лекарствата и велосипедите) са с по-висока добавена стойност и преобладаваща българска собственост на фирмите. Другата част е износ по-скоро на ишлеме и на суровини на български юридически лица, значителната част от тях с не българска собственост. Българската икономика е глобализирана, следва световната конюнктура и заради това има някои на пръв поглед впечатляващи стойности, но липсват признаци за българска национална политика.

3eNews

Растеж в стойността на износа сам по себе си не е синоним на развитие и/или полза за българската икономика. Действащите стойности на българските концесии са твърде символични. Едва през 2022 се направиха опити за данъчни приходи в българския бюджет от рафинерията, след като десетилетия това не се случваше при износ на горива от няколко милиарда евро. При велосипедите има съществен внос на окомплектовка, заради което образно казано КПД на износа е около 30 %!

Картината за 2022 г. показва, че България има динамика, но със следните особености, дължащи се на липса на национална експортна стратегия:

1. Растежът за 2022 г. при износа е 37 %, при вноса с близо 42 %, но растежа на отрицателния баланс е със 79 % спрямо 2021 г. В годината на световните кризи и война, състоянието на стокообмена наподобява демографската криза в България.

2. България е устойчиво свързана с ЕС27, въпреки парадокса за 2022 г. с намаляващ дял в износа и вноса, но в диапазона между 55 % и 66 % през последните пет години.

3.През 2022 г. България удвоява отрицателното си салдо, т.е. повече купува, отколкото продава в сравнение с 2021 г. с Руската федерация, Китай и Турция. Отрицателното ни салдо с Украйна е увеличено с 41 %, а положителното със САЩ през 2022 намалява наполовина.