През март 2023 г. месечната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени (ИПЦ), е 0.5% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за март 2023 г. спрямо март 2022 г. е 14.0%. Измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени - това е един от критериите за ценова стабилност и присъединяване към еврозоната, инфлацията на годишна база падна до 12.1%. 

Инфлацията от началото на годината (март 2023 г. спрямо декември 2022 г.), измерена чрез ИПЦ, е 2.6%, а средногодишната инфлация за периода април 2022 - март 2023 г. спрямо периода април 2021 - март 2022 г. е 16.5%.

Графика: НСИ

От храните през март 2023 г. най-много са се увеличили цените на зрелия лук - с 25.4%, зелето - с 12.7%, сладоледа - с 10.6%, кореноплоднитр зеленчуци (моркови и червено цвекло) - с 10.4%, пипера - със 7.5%, ябълките - с 4.2%, оцета - с 3.8%, бирата - с 3.3%, картофите - с 3.2%, яйцата - с 3.2% и др. През същия месец са намалели цените на краставиците - с 10.2%, олиото - с 4.7%, зрелия чесън - с 3.3% и др.

През март 2023 г. спрямо предходния месец най-голямо е увеличението на цените в групите: разнообразни стоки и услуги (+2.9%), ресторанти и хотели (+1.2%), алкохолни напитки и тютюневи изделия (+1.1%), жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайното поддържане на дома (+1.0%) и хранителни продукти и безалкохолни напитки (+0.9%). Намаление на цените е регистрирано в групите: облекло и обувки (-0.8%), транспорт (-0.7%), жилища, вода, електроенергия, газ и други горива (-0.5%) и развлечения и култура (-0.5%).

От нехранителните стоки и услугите през март най-сериозно увеличение на цените има при автомобилните застраховки - с 41.0%, международни полети - с 13.2%, пакетни далекосъобщителни услуги - с 6.0%, интернет услуги - с 5.2% и др. Спад в цените има при централното газоснабдяване - с 10.8%, метана за ЛТС - с 10.2%, услугите във ваканционни центрове и курорти - с 3.8%, дизеловото гориво - с 3.1%, пелети - с 2.3% и др.

През март 2023 г. месечната инфлация, измерена с хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), е 0.6% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за март 2023 г. спрямо март 2022 г. е 12.1%. 

Инфлацията от началото на годината (март 2023 г. спрямо декември 2022 г.) е 2.5%, а средногодишната инфлация за периода април 2022 - март 2023 г. спрямо периода април 2021 - март 2022 г. е 14.1%.

Графика: НСИ

Хармонизираният индекс на потребителските цени е сравнима мярка на инфлацията на държавите от ЕС. Той е един от критериите за ценовата стабилност и за присъединяването на България към еврозоната.

НСИ обяснява, че ХИПЦ, както и ИПЦ, измерва общото относително изменение в равнището на цените на стоките и услугите. Двата индекса се изчисляват от една и съща кошница от стоки и услуги и от едни и същи цени, но се различават по използваните тегла. ХИПЦ се изчислява с тегла, представляващи относителните дялове по групи стоки на индивидуалното и колективното потребление на всички домакинства (включително институционалните и чуждестранните) на икономическата територия на страната.