Министерството на икономиката и индустрията съобщи, че удължава с 10 работни дни срока за кандидатстване в обявения конкурс за търговски представители в Службите по търговско-икономически въпроси (СТИВ) на Република България. Така крайният срок за подаване на документи вече е 17 ноември 2023 г.

Процедурата за подбор на кандидати за дългосрочно командироване в СТИВ е обявена за 23 свободни позиции в 21 държави в три направления - "Европейски страни"; "Руска федерация, страни от ОНД и Грузия" и "Азия, Африка, Америка и Австралия".

Мотивите за удължаване на първоначалния срок 3 ноември са отчетен засилен интерес и желание да се даде възможност на повече подготвени кандидати да участват в конкурса.

"Ще дадем възможност на по-широк кръг заинтересовани професионалисти да подготвят и подадат документите си", обясни зам.-министърът на икономиката и индустрията Николай Павлов, цитиран в съобщението на МИИ. "Това ще ни помогне да изберем новите търговски аташета от по-голям брой подготвени, отговарящи на условията и мотивирани кандидати", допълни той.

Министерството на икономиката уверява, че конкурсите ще бъдат проведени по прозрачни процедури на конкурентен принцип. За първи път в оценяващата комисия се осигурява участие на представители на Министерството на външните работи, на национално представените работодателски организации, на експерти от научните среди, на образователните институции и на неправителствените организации. Всички те са с доказан опит и експертиза в областите на външноикономическото сътрудничество, търговията, инвестициите, бизнес средата, международното право и други, с оглед предмета на дейност на СТИВ.

Според изискванията на конкурса кандидатите трябва да притежават висше образование - магистър, свободно да владеят общоприетия език на държавата, за която кандидатстват, както и задължително владеене на английски език. Заложени са и специфични изисквания за познания относно икономическото развитие на страната, за която се кандидатства, нормативната уредба и международните задължения на Република България, свързани със спецификата на работата в СТИВ.

Кандидатите, които бъдат допуснати до следващия етап от процедурата, ще трябва да представят анализ на съществуващите двустранни външноикономически и търговски отношения на Република България със съответната държава.

В края на септември, по време на заседанието на ресорната парламентарна комисия, министър Богдан Богданов заяви, че Министерството на икономиката и индустрията създава условия, с които българите от чужбина да могат да кандидатстват както за работа в държавни предприятия у нас, така и за службите по търговско-икономически въпроси в чужбина (СТИВ). Министърът посочи, че ключово за развитието на икономическите ни отношения е да имаме търговски представители по света, които да работят в интерес на българския бизнес, както и да се прилагат ясни критерии за мониторинг на свършената от тях работа. "Години наред в държави, които са важни търговски партньори на страната ни, не сме били представени със СТИВ, което се е отразило негативно на двустранните икономически отношения", изтъкна тогава министър Богданов, цитиран днес от БТА.