В ЕС равнището на заетост на хората на възраст 20-64 години възлиза на 75,3% през първото тримесечие на 2023 г. (Q1 2023), което е увеличение от 0,5 процентни пункта (пр.п.) в сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г. (Q4 2022), съобщи Европейската статистическа служба Евростат.

Графика: Евростат

Промените в равнището на заетост между Q4 2022 и Q1 2023 варират в различните страни от ЕС, за които има данни. Най-голямо увеличение на регистрираните заети лица е отчетено в България (+2,8 пр.п.), Хърватия (+2,0 пр.п.) и Кипър (+1,1 пр.п.).

Въпреки че заетостта се е повишила в 19 страни от ЕС, в останала стабилна в Латвия и Финландия и спада в 5 държави от ЕС, като най-голям е спадът, отчетенн в Словения (-1,6 пр. п.), Литва (-1,0 пр. п.) и Малта (-0,3 пр.п.).

Регистрираните трудоспособни жители на страните от ЕС, които не са открили желаната от тях работа, достига през първото тримесечие 11,3% от всички лица, на възраст от 20 до 64 години. Повечето от тях са безработни.