С 3 процента по-висока е била средната цена на базов товар на Българската независима енергийна борса /БНЕБ/ през април в сравнение с март. Това показват данните от месечния доклад на БНЕБ.

През последния месец средната цена на енергийната борса е била 55,56 лв., докато през март цената беше с 1,71 лв. по-малко - 53,84 лв.

Средната цена на пиков товар през април е била с 3,88 лв. по-ниска - 58,62 лв. Това е с 6 на сто по-малко в сравнение с март, когато е била 62,50 лв. Средната цена на извън пиковия товар се е повишила с 16 процента - 52,49 лв. През април най-ниската цена на енергийната борса е била 2,15 лв. /0,65 лв. през март/, докато най-високата е била 119,27 лв. /213,09 лв. през март/.

Данните показват среднопретеглена цена през последния месец от 58,07 лв., което е с 1 процент /0,34 лв./ по-малко от март, когато е била 58,41 лв.

Общо търгуван базов обем през април е 475 580 MWh, което е с 23 процента повече в сравнение с март, когато е 386 902 MWh. През април е достигнат пиков обем от 261 026 MWh и 214 554 MWh - извънпиков. Среднодневният търгуван обем през последния месец е 15 853 MWh. Средночасовият търгуван обем е 661 MWh/h.

Регистрирани пазарни участници в сегмента "Ден напред" през април са 60, като в сравнение с март са се увеличили с двама.

През първия месец, от когато се търгува другият сегмент на пазара -"В Рамките на деня", среднопретеглената цена е 67,77 лв. Общо търгуваният базов обем е 1 875,80 MWh. Пиковият обем е 1 410,50 MWh. Извънпиковият обем е 465,30 MWh. Среднодневният търгуван обем е 98,73 MWh. Средночасовият търгуван обем е 4,11 MWh/h.

Регистрираните пазарни участници през първия месец от пазара "В рамките на деня" са 22-ма. Тринадесет пък са активните пазарни участници в този сегмент.

Данните от централизирания пазар за двустранни договори като обеми с доставка през април и обеми на сделки, изтъргувани през април с бъдеща доставка /екран за търговия Auction screen/ показва, че е доставена 925 680 MWh електроенергия на 72,70 лв./MW среднопретеглена цена.

Екранът за търговия Continuous Trading през април със среднопретеглената цена е 69,38 лв./MWh. при общо доставените количества от 122 400 MWh.