На 30 юни ще дебютира на пазара beam за растеж на малки и средни предприятия на БФБ (Bulgarian Enterprise Accelerator Market) ново 17-то дружество за този пазар - Финансова къща ЛОГОС-ТМ АД. Акционерното дружество ще осъществи първично публично предлагане (IPO) на временна емисия облигация от 2 500 броя, при номинална стойност от 1000 (хиляда) евро на една дългова книга, колкото е и емисионната стойност. Минималната цена на предлагането е 1 000 евро, а максимална е 1 100 евро.

Това е първото публично дружество, което ще пласира свои дългови книжа на пазара beam за растеж на БФБ. Досега е набиран капитал само от пласирането на акции.

IPO-то на дълговите книжа на ФК ЛОГОС-ТМ АД ще се проведе в рамките на един ден и ще се счита за успешно, ако са записани и платени не по-малко от 1 000 (хиляда) броя облигации, а резултатът от аукциона ще бъдат обявени на 05.07.2023 г., става ясно от документа за допускане на пазара beam (кратък проспект) публикуван на сайта на БФБ.

След като от началото на годината липсваха кандидати за IPO на beeam пазара, през юни вече стават две. Преди ЛОГОС ТМ, свои акции на 21 юни предложи IPO tech SofCom, дъщерно дружество на София Комерс Заложни къщи АД. Аукционът беше определен за успешен, защото от предложените до 1 000 000 акции, бяха изкупени 801 706 броя по емисионна цена от 3 лв./акция и набрани общо 2 405 118 лева. Предстои БФБ да обяви начална дата за старт на търговията с акциите на ЛОГОС ТМ.

Първото изключение

За отбелязване е, че на 22 февруари тази година без IPO чрез вторично предлагане (SPO - предалагат се само съществуващи акции, за разлика от IPO, когато се предлагат само нови, които по същество представляват увеличение на капитала на дружеството) стартира търговията с акции на пазара beam на Елмарк Инвест ЕАД - компанията-майка на производителя на електротехническо оборудване Елмарк Холдинг. Размерът на емисията е 4 555 000 лева, разпределен в съответния брой акции с номинал 1 лев. Дружеството планира и IPO на по-късен етап. Според правилата на beam пазара, старт на търговията с акции без IPO е допустимо, но като изключение.

Две и поливна годишна равносметка

Пазарът beam стартира на 21 януари 2021 година с първото IPO - дебюта на Биодит АД. Организиран е от Българска фондова борса (БФБ) и дава възможност на малкия и среден бизнес за набиране на капитал при по-облекчени условия в сравнение с регулирания пазар, като в същото време им предоставя сходни предимства на тези на публичните компании. Борсата получи одобрение за организирането на пазара beam от Комисията за финансов надзор в края на 2018 г., като търговията на него се осъществява на същата търговска платформа T7®, и при същите правила за търговия като тези на Основния пазар на БФБ.

Занижените изисквания към емитентите на МСП за beam пазара са, както по отношение на процеса на допускане до търговия, така и на последващия им живот като листнати компании.

Кандидатите за листване МСП трябва да отговарят на поне две от следните изисквания: до 250 заети лица; до 43 млн. евро активи; до 50 млн. евро нетен годишен оборот или до 200 млн. евро пазарна капитализация.

За набирането на капитал до 3 млн. евро или за увеличение на капитал с до 3 млн. евро на вече допуснато до търговия на пазар beam дружество, не е необходим одобрен проспект за първично публично предлагане от Комисията за финансов надзор. Дружествата имат задължение да публикуват пред обществеността само годишни и шестмесечни финансови отчети, а впоследствие могат да се прехвърлят на основния пазар на БФБ при облекчени изисквания.

За две години и половина свои успешни IPO-та са реализирали 15 дружества, от които са привлекли общо 45 056 095 лева свеж капитал. Като се прибави емисията на Елмарк Инвест ЕАД и предстоящото IPO на ФК ЛОГОС-ТМ АД, от следващия месец юли на пазара beam ще се търгуват акции и облигации на 17 дружества.

15 успешни IPO-та на пазара beam:

Първото беше на Биодит АД-София (технологичната компания за биометрична идентификация, контрол и достъп), проведено на 21.01.2021 г. и набрани 1 млн. лв. свеж капитал от всички предложени 1 млн. броя безналични акции. Презаписани, обаче, бяха 2.6 пъти повече акции, което се равнява на 2.6 млн. лева, ако не беше ограничението да се запишат само предложените акции. Търговията с акциите на Биодит стартира на 4 март 2021 година на цена от 1.470 лв./акция

Син Карс Индъстри АД-София (произвоител на спортни състезателни автомобили и електромобили) беше второто дружество, което на 01.06.2021 г. също набра пълния размер от 2 млн. лв. от предложените и пласирани 2 млн. акции. Презаписани бяха 3 пъти повече акции от предложените. Стартът на търговията с акиции на Син Карс Индъстри беше на 01.07.2021 г. при стартова цена от 2.110 лв./акция.

ИмПулс I АД (инвестиционна компания) е третата компания, листната на beam пазара, която набра от аукциона си на IPO-то, проведено на 07.07. 2021 г., максималните 5 867 400 лева при предложени 5 334 000 обикновени безналични акции на номинална цена от 1.000 лева, но записвани на 1.100 лева, което беше предварително обявения таван. Презаписани бях 1.5 пъти повече книжа. Стартът на търговията с акциите на ИмПулс І АД бе даден на 9 август 2021 г. при стартова цена от 1.360 лв./акция.

Инфинити Капитал АД-София (инвеститор в недвижими имоти) събра на 18.10.2021 г. 1 355 516 свеж капитал от планираните 5 800 000 лева. Инвеститорите записаха 847 198 акции обикновени безналични акции при номинал от 1.000 лв./акция, но продадени на емисионна цена от 1.600 лв./акция. Дружеството трябваше да предложи още 3.65 млн. акции на втория ден от IPO, но това бе отложено за друг период. Стартът на търговията с книжата на Инфинити Капитал АД бе даден на 09.11.2021 г.

Смарт Органик АД-София (производител на био храни) реализира на 11.11.2021 г. пълния размер от 5 859 000 лева от предложените 310 000 броя, обикновени, поименни, безналични акции, всяка с номинална стойност 1 лев, при минимална емисионна стойност 15.30 лева и максимална 18.900 лева, на която бяха записаните книжата. Презаписани бяха 2 пъти повече от предложените книжа, а търговията с акции на Смарт Органик АД стартира на 03.12.2021 г.

Дронамикс Кепитъл АД-София (специално създаденото дружество да инвестира в карго дронове) на 02.12.2021 г. привлече 5 867 489 лева свеж капитар, като пласира всички предложени 5 334 081 бр. обикновени безналични акции при номинал 1 лев за акция, но продадени на цена от 1.100 лв. за брой. Презаписани бяха близо 4.5 пъти повече от предложените книжа. Търговията с акциите на Дронамикс Кепитъл АД стартира на БФБ на 23.12.2021 г. при начална цена от 1.680 лв./акция.

Ейч Ар Кепитъл АД-София (инвестиционна компания) осъществи своето IPO на 15.12.2021 г., като набра свеж капитал от 1 478 400 лева, пласирайки всички предложени акции, като постави рекорд на 11 пъти презаписани акции от предложените 330 000 бр. обикновени безналични акции с номинална стойност на една акция 1.00 лв. и емисионна стойност от 4.48 лв. На допълнителен аукцион след два дни, на 17 декеври, дружеството предложи още 2 707 733 акции на цена от 6.050 лв./акция. Търговията с акции на дружеството стартира на 19.01.2022 година, когато ляха предложени общо 3 037 733 акции.

Телематик Интерактив България ЕООД (хазартни игри онлайн, оперира под търговската марка Palms Bet), осъществи първата на 2022 година успешно IPO, проведено на 14-18 февруари и набрани 16 милиона лева свеж капитал, след като бяха записани над 320 хил. нови акции, или 80% от предложеното количество, за средна цена от 50 лева на акция - долната граница на предвидения ценови диапазон (50-75 лева).

Уебит Инвестмънт Нетуърк АД-Варна (професионални дейности и научни изследвания) от IPO-то, реализирано на 06.06.2022 г., бяха записани 5 867 400 бр. акции при емисионна стойност от 1.05 лева всяка и набрани 5 867 400 лева. Търговията с акции на дружеството стартира на 28.06.2022 г. с 5 887 999 акции.

Бии Смарт Текнолоджис АД (разработва технологии за дистанционно следене на кошери и иновативни бизнес модели за търговия с пчелни продукти) реализира своето IPO на 14.07.2022 г. и всички предложени 43 636 броя акции на цена от 27.500 лева бяха записани, в резултат на това набра търсените 1 199 990 лева. В момента се търгуват 407 386 акции.