Национална електрическа компания (НЕК) съобщи, че на 17 ноевмри успешно е завършила възстановяването на табления затвор на ВЕЦ Цанков камък, спазвайки стриктно заложения срок. След проведени функционални изпитвания, централата е в пълна разполагаемост. Всички съоръжения са изправни и работят без отклонения в производствените характеристики.

Отделянето на долния сегмент от табления затвор не е причинило поражения по съоръженията на централата и конструкцията на тръбопровода. По време на престоя на централата няма пропуснати ползи, поради акумулираните водни обеми в язовир Цанков камък, се отбелязва в съобщението.

Благодарение на интензивната работа и високия професионализъм на служителите на НЕК и на специализирана фирма с подемна техника, изваждането на долния сегмент от табления затвор, тежащ 7400 кг, от напорния тръбопровод с обща дължина 650 м, беше извършено за по-малко от четири дни. Тази изключително сложна операция е безпрецедентна в историята на българската енергетика и е поредно доказателство за капацитета на инженерите и експертите, работещи в компанията, изтъкват от НЕК. Посочва се, че в дейностите се е включил и Електроенергийният системен оператор, който оказал съдействие със служители и техника.

Хидровъзел Цанков камък е разположен в Западните Родопи, изграден е на река Въча и се използва изключително за производство на електрическа енергия. Той представлява трето стъпало от каскадата Доспат - Въча. Самата каскада е обект с комплексно използване на водните ресурси - за промишлено водоснабдяване, напояване и електропроизводство. Язовир Цанков камък акумулира воден обем от 110.7 млн. куб. м и е с дължина 15 км.

Основни подобекти на хидровъзела са едноименните язовирна стена, водноелектрическа централа с инсталирана мощност 85 MW и малка ВЕЦ с мощност 1.3 MW за осигуряване на екологичен приток в р. Въча

Язовирната стена е единствената в държавата ни бетонна, двойно дъгова, симетрична с височина 130,5 м, което я прави една от най-високите в България. Дължината е 464 м, а дебелината в основата е 27,6 метра.

Съоръженията са с технологично оборудване съгласно най-високите международни стандарти, които са в пълно съответствие с изискванията на Международната комисия по големите язовири за мониторинг на такива язовирни стени. Хидровъзел Цанков камък е с пълна автоматизация на всички технологични процеси на електропроизводството, се отбелязва в съобщението на НЕК.