Просрочените задължения на администрацията към бизнеса и гражданите се увеличават средно с милион на месец тази година. В края на полугодието те възлизат на 330,4 млн. лв., докато в края на първото тримесечие на 2018 г. те са почти 328 млн. лв.

Това показват данни на Министерство на финансите, публикувани на сайта на ведомството. На годишна база увеличението обаче е далеч по-голямо - за първите 6 месеца на 2017 г. неразплатените договори възлизат на 212 млн. лв., което значи, че са се увеличили с над 118 млн. лв. за една година. 

От разбивката за второто тримесечие на 2018 г. става ясно, че забавените задължения на централното правителство са в размер на 72 млн. лв. (при 65 млн. лв. за първите три месеца от годината) към края на юни, а неразплатените средства от социалноосигурителните фондове (в това число и на НЗОК) са в размер на близо 120 млн. лв. Тук трябва да уточним, че в тази сума се имат предвид просрочените пащания на касата към чужди здравни фондове.

Общините пък са забавили плащания за 138 млн. лв. от началото на годината до края на юни. Сумата за първото тримесечие беше същата. Спрямо края на миналата година размерът на общинския дълг и общинските гаранции се увеличава с 85,9 млн. лв., което се дължи на намаление на размера на вътрешните заеми с 17,9 млн. лв. и на увеличение на размера на външните заеми със 103,8 млн. лв.

Просрочените задължения по сметки за средствата от ЕС за периода от януари до края на юни 2018 г. са в размер на малко над 9 млн. лв. За сравнение, година по-рано по същото време просрочията по това перо са били в размер на 10,7 млн. лв.