ТЕЦ Марица 3 в Димитровград е едно от първите построени и все още действащи предприятия, занимаващи се с производство на електрическа енергия в страната. Различното при димитровградския ТЕЦ е постигнатата значително по-ниска себестойност на произвежданата електрическа енергия, ако се прави сравнение с другите предприятия, които използват въглища като основно гориво в производствената дейност.

Съоръженията на ТЕЦ Марица 3 още от началото на експлоатацията си са пригодени за работа с лигнитни въглища от Източномаришкия басейн.

"Дружеството притежава 1 турбина в експлоатация със задвижване с прегрята пара, която се произвежда от парогенератор с изгаряне на лигнитни въглища с максимално производство на пара от 380 тона на час. С цел подобряване на влиянието върху околната среда и изпълнение на европейските изисквания за показателите, показващи чистотата на въздуха, преди години е въведена в експлоатация и сероочистваща инсталация", даде подробности изпълнителният директор на ТЕЦ Марица 3Илиан Павлов.

През годините дружеството ежегодно участва в поддържането на студен резерв и гарантира енергийната сигурност на страната. Но преди една година, когато практиката беше прекратена с решение на предишното правителство, ТЕЦ Марица 3 спря работа напълно. Тогава бе обявено, че причината е в силно затрудненото финансово състояние на дружеството.

В края на месец май ТЕЦ Марица 3 поднови работа и в момента осъществява производствена дейност.

"Много се радвам, че въпреки затрудненията, успяхме за по-малко от година да оптимизираме дейността и да организираме подновяването на работата на ТЕЦ Марица 3. В последните месеци върнахме на работа стотици енергетици, които живеят в региона", каза Илиан Павлов.

Във връзка с информацията за изпускане на черен дим, изпълнителният директор заяви, че черен дим няма, има просто дим, който местните не са виждали от година и няма как да не им прави впечатление. Илиан Павлов се ангажира, че както винаги са работили съгласно нормите за изпусканите емисии и са изпълнявали всички предписания на РИОСВ Хасково, така ще е и в бъдеще.

"Екологосъобразната формула на работа и стриктното спазване на нормите за изпусканите емисии са приоритет в работата на ТЕЦ Димитровград!", гарантира Илиан Павлов.

Изпълнителният директор посочи, че при разработването на политиките за работа се водят от стремежа за поддържане на атрактивни цени на произведената електрическа енергия. Илиан Павлов посочи, че изпълнението на стратегията на дружеството е възможна чрез полагане на усилия и осъществяване на инвестиции, целящи непрекъснато подобряване на техническите и икономическите показатели, поддържане и увеличаване на производството и постигане на ниска аварийност на съоръженията.

"Замерванията, провеждани през годините от компетентните органи, винаги са доказвали, че независимо от близостта до Димитровград експлоатацията на централата не води до нарушаване на пределно допустимите концентрации на вредни вещества. Винаги сме изрядни!", каза Илиан Павлов.