Рудник "Челопеч" разчупва представата за обикновена мина, в която работят миньори с изпоцапани дрехи и покрити със сажди лица, хванали ръчен къртач, с който пробиват тесен тунел, за да стигнат до рудата. В този рудник се работи по съвсем различен начин, благодарение на въведените съвременни технологии и автоматизация. Там работниците са в чисти дрехи и им се налага да разбират от компютри, а не толкова от къртачи.

Вижте снимки от смарт центъра и мината >>>

Използването на wi-fi с добро покритие и осигуреност в подземни условия е все още новост, която съвсем малко рудници в света ползват. Но в рудник "Челопеч" се използват специално адаптирани за работа в индустриални условия таблети и wi-fi телефони. Операторите на минна техника например получават задачите на таблети в машината.

За осигуряване на добра комуникация както под земята, така и на повърхността, се въвеждат комуникационни системи от ново поколение. Възможността да се пренасят данни в реално време се отразява върху възможността информацията да се анализира и да се вземат оптималните решения, както и за много по-добрата сигурност на всички работещи в рудника.

Денят на отворените врати в рудник "Челопеч" стана повод канадската компания "Дънди Прешъс Металс" ЕАД да представи новооткрития си смарт център, който прецизно управлява всички процеси в предприятието.

Компанията развива успешен бизнес, който се гради на три стълба: инвестиции, иновации и активна грижа за хората и природата. Вложенията са на стойност повече от 800 милиона лева, или 90% от печалбата, реинвестирани обратно в предприятието и 960-те души, работещи там, екологията и местните общности.

"Дънди Прешъс Металс" поема на концесия рудника в Челопеч през септември 2003 г. Дотогава мината е стопанисвана от ирландската "Наван Майнинг", която изпада в несъстоятелност през 2002 г. силно декапитализирана е, оборудването е морално и физическо остаряло. По това време находището функционира с 50% от капацитета си.

14 г. по-късно съчетаването на технологично съвършенство с безопасност, при което отговорността към хората и околната среда са неизменна част, превръща рудника в еталон, чието ноу-хау идват да попиват професионалисти в минната индустрия от цял свят. По време на среща с журналисти директорът на дружеството инж. Илия Гърков отбеляза, че това се случва заради отговорността на компанията да развива квалифицирани специалисти, да подобрява производственото оборудване, ефективността на работа, успоредно с постоянната грижа за хората и околната среда.

Инж. Гърков се похвали, че "Дънди Прешъс Металс Челопеч" е сред най-иновативните рудодобивни предприятия в света. Като доказателство той посочи, че само за година са посрещнали над 150 екипа на свои колеги от всички континенти, които са изявили желание да дойдат у нас и да видят как едно фалирало през 2003 г. предприятие за 15 години се е превърнало в технологичен лидер и пример в минната индустрия.

Освен оборудване от най-висок клас, дружеството е въвело и развива нов интегриран подход към управлението на добивните дейности. Процесите в подземния рудник "Челопеч" вече се следят в реално време, подобно на тези в откритите рудници. Въвеждането на интегрираната система на управление в предприятието през 2012 г. бе новост в сферата на подземния рудодобив в световен мащаб. Развитието на рудник "Челопеч" продължава и в момента, при което ефективността на минно-добивните работи се е увеличила в рамките на 10% до 30%.

Обновленията започват още от 2004 г., но ефектът от инвестиционната програма става видим няколко години след това. От приблизително 500 000 тона годишен добив през 2004 г., той се удвоява през 2010 г., за да достигне 2.2 млн. тона към настоящия момент.

Рудникът е с над 120-километрови участъци. Тунелите не се проправят с обрушване, а чрез така наречените пробивни карети. В мината се използва ръчен труд, машина с дистанционен режим - автономно управление и автоматизирано автономно управление. Подземието на мината има минно депо и клетки, в които се обслужват машините.

Крайният продукт на мината съдържа два вида концентрат - медният концентрат и пиритен. Първият съдържа около 16.5% мед и 25-30 грама злато. В пиритния концентрат има 6.5 грама злато. За да се получи обаче крайният продукт, рудата преминава през така наречената обогатителна фабрика, полуавтогенната мелница и така наречената "пералня". С нея материалът се обработва, сгъстява и филтрова, за да може да бъде извлечен медно-златно-пиритният концентрат, а ненужните вещества се отделят.

През 2017 г. в мината в Челопеч са добити 2 232 799 тона руда, от които са произведени около 101 000 тона меден концентрат и почти 250 000 т пиритен концентрат. Медният концентрат се превозва към Намибия, където "Дънди" има преработвателна фабрика. Пиритният концентрат се продава в Китай.

Макар често недооценени, инвестициите в разширяване и оптимизиране на производството имат непосредствен положителен ефект върху здравето и безопасността на заетите в рудодобива и преработката на полезни изкопаеми, на общностите в близост до предприятията и върху околната среда. Инж. Илия Гърков посочи, че след 2003 г. компанията е инвестирала над 100 милиона лева в проекти за модернизация и специфични дейности по опазване на околната среда. Целенасочено от 2004 г. насам "Дънди Прешъс Металс Челопеч" възстановява почви, засегнати от дейността на рудника, за да се осигури максимално възвръщане на терените към първоначалното им естествено състояние. А за периода от 2004 до 2017 г. е постигнато намаление на количеството депониран минен отпадък на тон добита руда с цели 43%.

Водата е сред ресурсите, които се използват при добива и преработката на руда. Опазването на водите е сред основните ангажименти на компанията. В рамките на изпълнени проекти за модернизация на хвостохранилище "Челопеч" е постигнато 90% намаление на тон добита руда на заустваните води от хвостохранилището в околната среда. Консумацията на свежа вода за производствени нужди е намалена със 74% при троен ръст на добива след реализираните инвестиции в подмяна на основно оборудване в обогатителната фабрика.

"Дънди Прешъс Металс Челопеч" инвестира не само в производството и в служителите си, а и в местните общности, които са пряко или непряко повлияни от производствените им дейности. Направените от компанията инвестиции в обществото през 2015 -2017 г. са в размер на над 3 млн. лв. От началото на дейността си в България дружеството е инвестирало над 17 млн. лева в обществено значими проекти. Съотношението на инвестиции в развитие спрямо дарения е 75% към 25%, като основните партньорства на компанията са в сферата на образованието, спорта, културата и социалната дейност в общините Челопеч, Чавдар и Златица. Един от най-успешните проекти в социалната политика е Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение "Челопеч". Дружеството осигурява цялостното финансиране за развитие на гимназията, която е сред първите три училища по успех в София област и сред 50-те най-добри в страната.

"Дънди Прешъс Металс Челопеч" в цифри

  • Производство към края на 2017 г.:
  • Добити 2 232 799 тона руда;
  • Преработени 2 218 719 тона руда;
  • Произведен меден концентрат 100,994 тона;
  • Произведен пиритен концентрат - 248 809 тона;
  • Произведени са 197,684 тр.унции злато (19% повишение спрямо 2016 г. ) и 35.8 милиона либри мед (намаление с 7% спрямо 2016 г.)
  • В края на 2017 г., ДПМ приключи придобиването на MineRP и заедно със своята компания Terrative Digital Solutions Division създаде ново дружество за дигитални иновации в минното дело за Канада, Южна Африка, Чили и Австралия.
  • Към края на 2017 г. в "Дънди Прешъс Металс" в Крумовград /първият новоизграден рудник в България от 40 години насам/ са инвестирани близо $79 милиона.

Малко предистория

През 1991 г. промени в екологичното законодателство принуждават комплекса в Находище Челопеч да спре работа.

През декември 1993 г. се учредява смесено дружество между "Челопеч" ЕООД - изцяло държавна собственост - и ирландската компания "Наван Рисорсиз", по-късно преименувана на "Наван Майнинг". Рудникът и фабриката отново започват да работят през 1994 г. През месец юни 1999 г., държавното дружество е приватизирано и се създава Наван Челопеч АД.

В края на 2002 г. "Наван Майнинг" е обявена в несъстоятелност. След проведен многоаспектен технико-икономически и финансов анализ (дю дилиджънс), за преференциален купувач е избрана канадската "Дънди Прешъс Металс"

На 30 септември 2003 г. компанията успешно приключва сделката за българските активи на "Наван Майнинг". На 27 февруари 2004 г. "Челопеч Майнинг" и Министерски съвет на Република България, представляван от Министерство на икономиката, подписват Допълнително споразумение към Договор за предоставяне на концесия за добив на полезни изкопаеми - медно-златно-пиритни руди от находище Челопеч в Софийска област.