Съдът в Букурещ потвърди неплатежоспособността на застрахователната компания "Евроинс", установена от румънския Орган за финансов надзор с решение през март. Присъдата не е окончателна, но подлежи на изпълнение, съобщава Диджи24.

Застрахователните полици, издадени от "Евроинс Румъния", все още са валидни за 90 дни, считано от днес. През целия този период притежателите на полици могат да поискат прекратяване на застрахователните договори и възстановяване на парите. В противен случай полиците автоматично ще бъдат прекратени на 8 септември 2023 г.

За съдебен ликвидатор на клона на "Евроинс" в Букурещ е назначена компанията CITR.

"Тъй като говорим за втория фалит на застрахователния пазар през последните две години, сме наясно със системното въздействие на тази ситуация и ще използваме дигиталните инструменти, специално създадени, за да направим целия процес по-ефективен. Разчитаме на добро сътрудничество с Органа за финансов надзор, Фонда за гарантиране на застраховките и другите участващи органи. Ще гарантираме прозрачността на целия процес", заяви Пол Дитер Кърланару, генерален директор на CITR, цитиран от Аджерпрес.

Агенцията отбелязва, че в случая на този фалит ролята на съдебния синдик, съгласно законовия мандат, е да ръководи ликвидацията на дружеството и да гарантира, че кредиторите възстановяват възможно най-голяма част от вземанията.

Първата стъпка в процедурата по несъстоятелност ще бъде установяването на кредитната маса, идентифицирането, оценката на активите и тяхната продажба и не на последно място - идентифицирането на всички допълнителни източници на приходи, за да се стигне до етапа на разпределяне на сумите на кредиторите.

Еврохолд ще обжалва решението за несъстоятелност на Евроинс Румъния на база изключение за противоконституционност

Евроинс Иншурънс Груп запазва своята финансова и капиталова стабилност и ще продължи да защитава, както интересите на своите акционери, така и правата на своите клиенти - над 2 млн. застраховани лица в Румъния. ЕИГ и неговите акционери продължават заведените съдебни искове срещу решението на румънския регулатор ASF от 17 март 2023 за отнемане на лиценза на Евроинс Румъния и ще обжалва настоящето решение за обявяване в несъстоятелност. В допълнение, ЕИГ вече удовлетвори всички свои кредитори (с изключение на пряко свързаните със застрахователни претенции, които са в компетенциите на Румънския гаранционен фонд), които бяха поискали несъстоятелност на Евроинс Румъния, като по този начин осигури покритие за потенциални допълнителни загуби за румънската икономика, заявяват от Еврохолд България АД.

Важно е да се отбележи, че съдът в Букурещ допусна жалбата на Евроинс Румъния и ЕИГ за противоконституционност като добре обоснована и ще я изпрати за разглеждане до румънския Конституционен съд. Независимо от факта, че съдът приложи съществуващото румънско законодателство при откриването на процедурата по несъстоятелност, същият счете за необходимо да отправи запитване за потенциална противоконституционност на части от румънското законодателство за несъстоятелността по отношение на чл. 20 (Международните договори за правата на човека), чл. 21 (Достъп до правосъдие), чл. 16 (Равни прави) от румънската Конституция, чл. 6, т. 1 и 2 от Европейската конвенция за правата на човека, чл. 20, 47 и 48 от Хартата за основните права на Европейския съюз, както и чл. 1 от Протокол 1 към Европейската конвенция за правата на човека, коментират от Еврохолд България АД.

Естеството на потенциалната противоконституционност е свързана с откриването на процедура по несъстоятелност срещу застрахователна компания на база на решение на румънския регулатор за отнемане на оперативния й лиценз без да е налично окончателно, влязло в сила решение на съда за законността на подобно действие на румънския регулатор, което лишава застрахователните компании от тяхното право на справедлив процес и ефективен съдебен контрол. Съгласно румънското право, предоставянето на изключение за противоконституционност би би трябвало да доведе до отмяна на решението за откриване на процедурата по несъстоятелност, поясняват от Еврохолд България АД.

От Еврохолд България АД припомнят, че през последните няколко месеца след решението на ASF за отнемане на лиценза на Евроинс Румъния, ЕИГ и неговите акционери (независимо от вече претърпените финансови и репутационни щети) направиха неколкократни опити (и ще продължат с тези си действия) да разрешат кризисната ситуация на румънския застрахователен пазар. ЕИГ е готова да осигури допълнителни средства за пълното покритие на оставащите застрахователни задължения на Евроинс Румъния, което би довело, както до (1) покритие на повече от 500 млн. евро потенциални загуби за Румънския гаранционен фонд (и румънските данъкоплатци), така и до (2) значително намаляване на напрежението на пазара, свързано с липсата на свободен застрахователен капацитет.

За съжаление, независимо от множеството срещи и официални предложения, всички усилия на компанията и нейните акционери не бяха оценени и в нарушение на местното законодателство и нормалните бизнес практики, временният администратор на Евроинс Румъния не извърши необходимите действия, за да осигури запазването на активите на дружеството. Нещо повече, неговите действия доведоха до текущото състояние на Евроинс Румъния на практическа несъстоятелност, която няма общо със състоянието на дружеството, нито в момента на (1) на решението на ASF от 17 март 2023 г., нито в моментите на (2) предполагаемите референтни дати от 30 септември 2022 г. и 30 юни 2022 г. (съгласно по-горе цитираното решение), заявяват от Еврохолд България АД.

Компанията обръща внимание, че ЕИГ и неговите ключови дъщерни дружества остават напълно капитализирани и жизнеспособни и продължават своите нормални бизнес операции, както е видно през последните няколко месеца, като осигуряват (1) непрекъснатост на бизнес отношения, (2) лимитирана експозиция към Евроинс Румъния и (3) стабилна капиталова позиция, а именно:

Нивото на покритие на капиталовото изискване за платежоспособност (КИП) на ЕИГ (на база на одитирани данни за 2022 г.) е 132% като очакваните капиталови покрития през първото тримесечие са още по-високи.

Нивото на покритие на КИП на "ЗД Евроинс" АД (ключовото дружество в групата, което управлява основната част от международния бизнес) към първото тримесечие на 2023 г. остава стабилно в рамките на средните за пазара нива и достига 130%.

Всички други дъщерни дружества от групата в и извън ЕС остават в пълно съответствие с всички изисквания на местните регулаторни органи.

Еврохолд благодари на всички клиенти, партньори и служители за продължаващата подкрепа през изминалите няколко месеца, през които ЕИГ доказа, че е стабилна и жизнеспособна група, която предоставя надеждни услуги и в момента.