Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков ще предложи на Министерския съвет да прекрати процедурата за концесия на летище Пловдив, съобщиха от пресцентъра на МТИТС.

Мотивите за решението са, че процедурата следва да бъде съобразена и проведена в съответствие с новия Закон за концесиите, с който се въвеждат разпоредбите на Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за възлагане на договори за концесии. Настоящата процедура за възлагане на концесия на летище Пловдив е открита и проведена по правилата на отменения Закон за концесиите.

Сред основните аргументи от министерството посочват обстоятелството, че сключването на концесионен договор за срок от 35 години, спрямо който ще се прилагат правилата на отменен закон, а не новите правила на Европейския съюз в областта на концесиите, не гарантира устойчивост и трайност на концесията.

Участникът, класиран на първо място Обединение /Консорциум/ между Хайнан и Пловдив Еърпорт Инвест, официално е уведомил министерството, че отказва да сключи концесионен договор.

За информация, сравнението между офертите на участниците, класирани на първо и второ място е следното: Класираният на първо място участник - Обединение /Консорциум/ между Хайнан и Пловдив Еърпорт Инвест, за срока на концесията, предлага инвестиции в размер на 79 083 000 евро, без ДДС. Класираният на второ място участник - Консорциум Летище Пловдив, за срока на концесията - инвестиции в размер 65 513 475 евро, без ДДС.

Фиксираната част на годишните концесионни плащания на Обединение /Консорциум/ между Хайнан и Пловдив Еърпорт Инвест е в размер на 600 000 лв., без ДДС, коригирана с приложимия за съответния период инфлационен индекс, съгласно концесионния договор. Фиксирана част на годишните концесионни плащания на класирания на второ място участник - Консорциум Летище Пловдив, е съответно в размер на 120 000 лева, без ДДС, коригирана с приложимия за съответния период инфлационен индекс, съгласно концесионния договор.

За възлагането на нова концесия ще бъдат изготвени нови концесионни анализи, като документацията за концесията ще бъде съобразена с новия Закон за концесиите и актовете по негово прилагане.