Европейската комисия одобри българска схема в размер на 15,34 милиона евро (30 милиона лева) в подкрепа на дружества, осъществяващи дейност в туристическия сектор, засегнати от пандемията от коронавирус, съобщиха от институцията. Мярката беше одобрена съгласно Временната рамка за държавна помощ.

Предвижда се помощта да бъде отпусната под формата на преки безвъзмездни средства. За да отговарят на условията, фирмите трябва да са отбелязали спад на оборота с най-малко 30% през 2020 г. в сравнение с 2019 г.

Размерът на помощта за всеки бенефициер няма да надвишава 2% от оборота му през 2019 г. или 1,8 милиона евро, в зависимост от това коя от двете стойности е по-ниска.

Комисията установи, че българската схема отговаря на условията, посочени във Временната рамка. По-специално, помощта няма да надвишава 1,8 милиона евро на бенефициер и ще бъде предоставена не по-късно от 31 декември 2021 г.

"Комисията стигна до заключението, че мярката е необходима, подходяща и пропорционална за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на държава членка в съответствие с член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС и условията, определени във Временната рамка. Въз основа на това Комисията одобри мярката съгласно правилата на ЕС за държавната помощ", мотивират решението си от ЕК.

Повече информация относно Временната рамка и други действия, предприети от Комисията за справяне с икономическото въздействие на пандемията от коронавирус, можете да намерите тук.