"Неохим" АД (NEOH) отчита загуба в размер на 35 301 486 лв. за миналата година. Те ще бъдат покрити от средствата във фонд "Допълнителни резерви". Решението за това е взето от общото събрание на акционерите и е публикувано на сайта на Българската фондова борса.

"Неохим" произвежда и търгува с минерални торове, неорганични и органични химически продукти. Дружеството е наследник на Химическия комбинат в Димитровград, който отваря врати през 1951 г.

"Топливо" АД също отчита загуба за 2023 г. Тя е в размер на 6 338 920 лв. Загубите на дружеството ще бъдат покрити от неразпределената печалба. Решението за това е взето на проведено днес заседание на общото събрание на акционерите.

Съгласно друго решение на общото събрание на акционерите се променя броят на членовете на Съвета на директорите от 5 на 3 души.

"Топливо" АД е един от най-големите търговци на строителни материали, отоплителни материали и горива в страната. Служителите на дружеството са 600, което го прави най-големият работодател в България в сектор търговия със строителни материали, отоплителни материали и горива.