За периода, приключващ на 30 юни 2018 г., Националната електрическа компания /НЕК ЕАД/ отчита нетна загуба от 74,053 хил. лева /за 6 месеца на 2017 г.: загуба преди данъци 954 хил. лв., нетна печалба за периода 1,536 хил. лв./. Това показва отчетът на НЕК ЕАД за първите шест месеца на 2018 година на централата, публикуван от Министерството на финансите.

За текущия 6-месечен оперативен период НЕК отчита загуба от оперативна дейност 55,032 хил. лв и положителни парични потоци от оперативна дейност 74,449 хил. лв. Непокритата загуба от преходни години е в размер на 1, 186,308 хил. лв. и стойността на текущите пасиви на компанията надвишава стойността на текущите активи с 674,674 хил. лв. /към 31 декември 2017 г. 562,252 хил. лв./

Към 20 юни 2018 г. текущите задължения, в това число просрочени задължения са 360, 952 хил. лв. Сумата на нетекущите активи на НЕК към 30 юни 2018 г. е 4,839,947 хил. лв., а на текущите активи - 369,673 хил. лв. Компанията за този период отчита общо активи от 5,209,620 хил. лв. /5,353,111 хил. лв. към 31 декември 2017 г./ Към 30 юни 2018 г. собственият капитал на дружеството е 1,211,005 хил. лв. /1,285,754 хил. лв. към 31 декември 2017 г./. Нетекущите пасиви към 30 юни тази година възлизат на 2,954,267 хил. лв, а на текущите пасиви 1,044,348 хил. лв. Общата сума на пасивите е 3,998,615 хил. лв. Общо собственият капитал и пасиви на НЕК в края на първото полугодие на тази година възлиза на 5,209,620 хил. лв. /5,353,111 хил. лв. към 31 декември 2017 г./

В отчета се посочва, че за периода до 30 юни 2018 г. финансовите показатели на НЕК не са в съответствие с изискванията на банките кредитори, представили дългосрочни заеми на компанията, които са за поддържане на определени финансови показатели за обслужването на дълга и съотношението на текущите активи спрямо текущите пасиви, поради влошените финансови резултати и финансово състояние. Тези обстоятелства показват наличието на значителна несигурност, която може да породи съществено съмнение относно възможността на НЕК да продължи да функционира като действащо предприятие без подкрепа на едноличния собственик и други източници на финансиране, анализират от НЕК.

Националната електрическа компания ЕАД /НЕК ЕАД/ е еднолично акционерно дружество и собственик на капитала на НЕК ЕАД е Български енергиен холдинг ЕАД /БЕХ ЕАД/, което е акционерно дружество със 100 процента държавно участие. Ръководството счита, че с финансовата подкрепа от едноличния собственик НЕК ЕАД ще успее да продължи своята дейност и да погасява задълженията си, без да се продават активи и без да се предприемат съществени промени в неговата дейност, се посочва още в отчета.

Към 30 юни 2018 година направените от Националната електрическа компания (НЕК) разходи по проекта АЕЦ "Белене" възлизат на 2,18 млрд. лева и допълнително към тях имоти, машини и съоръжения - в размер на 78 млн. лева, е видно още от отчета на компанията. Към горепосочената дата НЕК не е в състояние да направи надеждна оценка за възстановимата стойност на активите по проекта, включени в стойността на имоти, машини и съоръжения в процес на изграждане, поради специфичния характер и липсата на яснота относно бъдещата реализация на проекта, която не е изцяло под контрола на ръководството на НЕК, се посочва в отчета.

Според НЕК съществува значителна несигурност относно бъдещата реализация на проекта за изграждане на втора ядрена централа у нас. Компанията е оценила направените към момента разходи по проекта, но отбелязва, че не е в състояние да направи надеждна оценка на възстановимата им стойност. Причината е, че това е специфична дейност, а и липсва яснота за бъдещата реализация на проекта, която не е изцяло под контрола на НЕК.

Поради влошеното финансово състояние на НЕК ЕАД ръководството на дружеството не предвижда финансиране на инвестиционните проекти Каскада Горна Арда, Места и други по-малки проекти и те не са включени в инвестиционната програма за следващия 5-годишен период.