Общите приходи на Националната електрическа компания (НЕК) за първото тримесечие на 2021 година се повишават със 17 процента и достигат до 813 056 хил. лв., докато година по-рано през същия период приходите на НЕК са възлизали на 649 811 хил. лв. В същото време общите разходи на държавната компания са нараснали с 12.4 % до 765 703 хил. лв., спрямо 681 140 хил. лв. през същия период на миналата година. Отчетеният от НЕК положителен финансов резултат за първото тримесечие на 2021 година е в размер от 47 353 хил. лв., като спрямо същия период на предходната година е подобрен с 33 682 хил. лв.

Това става ясно от анализа за дейността на държавната компания за първото тримесечие на настоящата година спрямо същия период на 2020 г.

В същото време заключението на доклада не е положително и се констатира, че не е постигнато съществено подобрение на финансовото състояние на компанията. НЕК продължава да изпитва затруднения при обслужване на задълженията си по кредитите към БЕХ. Компанията продължава да работи в условията на отрицателен оборотен капитал, влошен паричен поток и висока задлъжнялост, сочат констатациите на експертите, изготвили финансовия отчет.

В доклада си експертите на НЕК отчитат продължаващата работа в условията на COVID-19, но също така увеличено търсене на електроенергия на енергийната борса (БНЕБ) и на свободния пазар. Те се спират и на действащите високи нива на цените, както и на нарасналото производството от водноелектрическите централи в структурата на НЕК. Както и на значителното повишение на стойностите на въглеродните емисии на международните борси, които централите с дългосрочни договори (ТЕЦ-овете Ей И Ес-3С Марица Изток 1 и ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток 3) закупуват за произведената от тях електроенергия и префактурират на НЕК.

В съответствие с действащата нормативна уредба и ценовото решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), НЕК продължава да изкупува разполагаемост и електроенергия по дългосрочните договори с двата ТЕЦ-а в Марица Изток. Цената задължение към обществото се администрира от Фонда Сигурност на електроенергийната система (ФСЕС), след като функциите и отговорностите на Фонда нараснаха значително, отбелязват експертите. Те обръщат внимание и на спадналата продадена електроенергия на крайните снабдители, заради излизането на малките потребители на свободния пазар.

Собствено производство и покупки на електроенергия

В доклада на НЕК се отчита нарастване на производството на електроенергия от собствените ВЕЦ и ПАВЕЦ през първото тримесечие на 2021 г. заради влажната година, което достига до обем от 1 230 983 МВтч. Това е повече от два пъти спрямо същия период на 2020 г. (със 786 891 МВтч), когато е било от порядъка на 444 092 МВтч.

От държавното дружество отбелязват изпълнението на задълженията си по отношение на регулирания пазар, но заявяват и намерението си за увеличение на пазарния дял на свободния пазар на електроенергия.

Покупките на електроенергия в същото време намаляват, което се дължи на измененията в Закона за енергетиката от миналата година, според които небитовите потребители, присъединени към мрежата ниско напрежение трябва задължително да си изберат търговец и да излязат на свободния пазар. Експертите, изготвили доклада, отбелязват, че закупената електроенергия от обществения доставчик е била в обем от 3 992 527 МВтч, което е намаление с 13,4 % в сравнение със същия период на миналата година. Тогава НЕК е закупила електроенергия в обем от 4 612 829 МВтч.

През първото тримесечие на 2021 г. се отчита намаление на количеството закупена електроенергия от производителите по квоти, което се дължи на по-малките продажби за крайните снабдители.

Спад се отчита и при покупките на електроенергия, както от АЕЦ Козлодуй (минус 25.3 %), така и от Марица Изток 2 (минус 32.9 %). От 1 юли 2020 г. в съответствие с ценовото решение на КЕВР за обезпечаване снабдяването с електроенергия за крайните снабдители бе включена и ТЕЦ Бобов дол, която през първото тримесечие на настоящата година е доставила 189 630 МВтч. Общото количество, доставена електроенергия от квотните централи е по-малко с 504 742 МВтч или 21.0 % намаление, спрямо първото тримесечие на 2020 г., става ясно от доклада.

По-малко е и закупената електроенергия и по отношение на задължителното изкупуване по дългосрочните договори от възобновяеми източници и произведената по високоефективен комбиниран начин под 1 МВт. Така според данните, закупената електроенергия по дългосрочните договори и преференциални цени за първите три месеца на тази година спада с 3.8 % до 2 091 975 МВтч (намаление от 83 358 МВтч).

Отчита се ръст с 10,5 % на електроенергията, закупена от ТЕЦ Ей И Ес-3С Марица Изток I спрямо същото тримесечие на предходната година. В същото време покупките от ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток 3 отбелязват спад с 14,6 % за този сравняван период.

Нараства и закупената електроенергия от възобновяеми източници. Според данните тя нараства до 121 188 МВтч в сравнение с 96 463 МВтч за аналогичния период на 2020 г.

В доклада си експертите отбелязват промяна на структурата на закупената електроенергия, което се дължи на по-малкото участие на АЕЦ Козлодуй и ТЕЦ Марица Изток 2 за осигуряване на потреблението на крайните снабдители. Така през първото тримесечие на настоящата 2021 г. относителния дял на закупената електроенергия по квоти намалява до 47.5 % спрямо 52.0 % през първото тримесечие на миналата година. В същото време до 52.4 % нараства електроенергията закупена от малките производители.

3e-news.net