Комисията за защита на конкуренцията разреши сделката за закупуването на Нова Броудкастинг груп АД от "Адванс медия груп" ЕАД, стана ясно от публикувано съобщение на сайта на регулатора. Така вече официално братята Кирил и Георги Домусчиеви са новите собственици на медията.

Решението може да бъде обжалвано относно неговата законосъобразност пред Административния съд - София област от страните и от всяко трето лице, което има правен интерес, в 14-дневен срок, който започва да тече от съобщаването му по реда на Административно-процесуалния кодекс, а за третите лица - от публикуването му в електронния регистър на Комисията.

Според КЗК планираната концентрация не води до създаване или засилване на господстващо положение, което значително да ограничи или възпрепятства ефективната конкуренция на анализирания съответен пазар. Следователно, нотифицираната сделка не би могла да породи антиконкурентни ефекти и следва да бъде безусловно разрешена при условията на чл. 26, ал. 1 от ЗЗК.

В решението се посочва, че "Адванс медия груп" е, еднолично акционерно дружество, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията със седалище и адрес на управление: гр. София 1113, район "Изгрев", ж.к. "Изток", ул. "Николай Хайтов" № 3А.  

Регистриран предмет на дейност: Телевизионна дейност, изработване и разпространение на телевизионни програми, изграждане и поддържане на съоръжения за телевизионна дейност, закупуване и разпространение на телевизионни програми, придобиване на права върху телевизионни програми, издателска и продуцентска дейност, всяка друга свързана дейност, както и други стопански дейности, незабранени от законите на Република България.

Вписаният капитал на дружеството е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева, разпределен в 5 000 броя обикновени налични поименни акции с номинал от 10 (десет) лева всяка една, и се притежава изцяло от "Адванс Медиа Партнърс" АД. "Адванс медия груп" се управлява от Съвет на директорите в състав: Георги Домусчиев, Кирил Домусчиев,Т. Генова, Н. Василчев, В. Хаджиева. Дружество се представлява пред трети лица от изпълнителния директор Георги Домусчиев.