Поведението на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД и "Лукойл България" ЕООД (група Лукойл) представлява злоупотреба с господство, както по националното право, така и съгласно правото на Европейския съюз, тъй като ограничавайки вноса на територия на страната, може значително да повлияе върху модела на търговия между държавите членки. Това става ясно от съобщение на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), в което антимонополния орган предявява твърдения за извършено нарушение по чл. 21 от ЗЗК и чл. 102 от ДФЕС на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД и "Лукойл-България" ЕООД.

Припомняме, че Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) започна проверка за злоупотреба с монополно или господстващо положение срещу "Лукойл България" ЕООД по искане на "ОМВ България" ООД.

"Предвид социално - икономическата значимост на горивата, поради прякото им въздействие по отношение на цените на стоките и услугите, предлагани на българския пазар, в рамките на образувано антитръстово производство, Комисията извърши анализ на конкурентната среда на пазарите по веригата на реализация на автомобилните горива", съобщават от КЗК.

В хода на производството, Комисията идентифицирала конкурентни проблеми, свързани с достъпа до данъчни складове, поради което  фокусирала проучването си върху поведението на групата Лукойл във връзка с ограничаване на достъпа до данъчни складове и транспортна инфраструктура, което е от естество да ограничи вноса на горива в страната.

Комисията установила, че групата Лукойл притежава най-голямата складова и свързана с нея транспортна инфраструктура, която я прави господстващо предприятие на пазара на съхранение на автомобилни горива.

"Дружествата от групата са извършили злоупотреба с господстващо положение чрез съвкупност от действия, изразяващи се в непредоставяне на услуги по прием и съхранение на горива в собствени данъчни складове, ограничаване на достъпа до данъчните складове, свързани с най-големите морски петролни терминали в страната и непредоставяне на достъп до нефтопродуктопроводите на групата за транспортиране на внесени горива", твърдят от КЗК.

Според антимонополната комисия разглежданите практики представляват една обща стратегия на групата за създаване на пречки пред вноса на горива в страната и трябва да се квалифицират като едно нарушение, тъй като са насочени към един и същ антиконкурентен резултат.

"Тези действия ограничават конкуренцията още на първото ниво по веригата на реализация на нефтопродуктите - при производството и вноса, което позволява поддържането на лидерската позиция на група Лукойл в страната на следващите нива - търговията на едро и дребно. Създаването на бариери пред вноса на горива в страната е от естество да доведе до пренасочване на търсенето към горива с местен произход, т.е. тези на Лукойл Нефтохим Бургас АД. Това намалява избора на търговците на едро и съответно се прехвърля надолу по веригата на реализация на автомобилните горива и в крайна сметка върху потребителите", обясняват от КЗК.

В срок от 60 (шестдесет) дни адресатите на определението имат право да представят в Комисията писмени възражения по предявените твърдения.

Отговорът на засегнатите компании

В късния следобед пред БТА от "Лукойл България" и "Лукойл Нефтохим Бургас" заявиха, че до момента не са получили официална информация за същността на претенциите към дейността им и за аргументите към твърдението за наличие на нарушение. "Заявяваме, че не сме нарушавали установените правила и спазваме стриктно както законодателството на Република България, така и всички правила на ЕС за лоялна конкуренция, като работим според изискванията на закона."