Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) настоява в писмо до премиера Бойко Борисов да се направи конкурс за изпълнителен член на Съвета на директорите на Българския енергиен холдинг ЕАД (БЕХ), като управленската програма на всеки кандидат да бъде представена и защитена пред Националния съвет за тристранно сътрудничество. Това трябва да стане на открито заседание с осигурено участие и ангажираност на министъра на енергетиката, КЕВР и организации, представляващи заинтересовани страни - както съсловни, така и потребителски.

Искането се съдържа в писмо, изпратено от Кирил Домусчиев, председател на КРИБ и ротационен председател на АОБР "от името и по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ" (организации, членове на АОБР).

В писмото се казва, че "във връзка с необходимостта от назначаване на нов изпълнителен директор на БЕХ, АОБР се смята задължена да напомни за важността на този ключов в енергетиката пост и загрижеността си за извършването на този подбор на основните принципи в пазарната икономика и с полагане на необходимата грижа за селекция и назначаване на кандидат".

Кирил Домусчиев отбелязва, че Българският енергиен холдинг ЕАД е най-голямото държавно дружество в страната на база притежавани активи. "Ръководството на това дружество реализира държавната политика в областта на енергетиката, акцентирайки върху стратегически цели и мерки за постигането им, осъществявани впоследствие от оперативното ръководство на съответното дъщерно дружество."

Ротационният председател на АОБР напомня, че БЕХ е едноличен собственик на основни структуроопределящи предприятия за:

 • производство на въглища - Мини Марица-изток ЕАД;
 • производство и търговия с електроенергия - АЕЦ Козлодуй ЕАД, ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, Национална Електрическа Компания ЕАД;
 • пренос на електроенергия - Електроенергиен Системен Оператор ЕАД;
 • пренос, транзит и търговия с природен газ - Булгартрансгаз ЕАД и Булгаргаз ЕАД.

Следователно, се казва в писмото до премиера Борисов, освен изискванията за професионален и ръководен опит, обичайно формализиран през критерии за образователен ценз и години трудов стаж (и двата непредставителни за експертиза, авторитет и морални качества), водещ критерий трябва да е представянето и защитата на управленска програма за период от поне 5 години. Посочват се и ключовите теми в тази програма:

 • развитие на въгледобива в Маришки басейн;
 • развитие на ядрената електроенергетика;
 • развитие на въглищната електроенергетика;
 • развитие на алтернативни енергийни мощности и системи за съхранение;
 • ангажираност и политики на предлагане на електроенергия на пазара на електроенергия, с цел обезпечаване на прозрачност, ликвидност и постигане на свободни пазарни цени;
 • развитие на електропреносната мрежа и постигане на пълноценен интегритет с общия европейски пазар;
 • ангажираност и политики на предлагане на природен газ;
 • развитие на газопреносната система и съхранението на природен газ.

В писмото си Кирил Домусчиев изтъква, че конкурсното начало и описаният ред за представяне и съдържание на управленска програма на кандидатите ще гарантират експертност и репутационен ангажимент при избора на изпълнителен член на Съвета на директорите на Български енергиен холдинг ЕАД.

В заключение АОБР настоява компетентните органи в държавната администрация да осигурят условия и прозрачност на подбора и своевременното назначаване на съответния кандидат, притежаващ необходимите качества и представил най-добра програма за развитие и усъвършенстване работата на Български енергиен холдинг ЕАД.

Изпълнителният директор на БЕХ Жаклен Коен подаде оставка на 19 август, но ще управлява дружеството до избора на нов ръководител.

Преди почти месец министърът на енергетиката Теменужка Петкова каза пред "24 часа", че не е удачно да се назначава нов директор, тъй като според Закона за публичните предприятия ръководните екипи на дружествата с държавно участие се назначават след конкурс. Това трябва да стане в рамките на 1 година след влизане на закона в сила. Срокът изтича на 8 октомври, тъй като законът бе публикуван в "Държавен вестник" на 8 октомври 2019 г. В преходните и заключителните разпоредби е записано, че в едногодишен срок от влизането в сила на закона органите за управление и контрол на публичните предприятия се привеждат в съответствие с изискванията.