Комисията за финансов надзор (КФН) потвърди проспекта за публично предлагане на емисия акции, издадени от "Градус" АД, става ясно от решенията на регулатора от провелото се на 28 май заседание.

Емисията е в размер до 27 777 778 обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми нови акции с номинална стойност 1 лев всяка, издадени в резултат на увеличаване на капитала на старозагорското предприятие с 27 777 778 броя до 55 555 556 броя акции.

Емисията, в процес на емитиране, е вписана във водения от Комисията за финансов надзор регистър на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

Производителят на пилешко месо "Градус" АД внесе проспекта си за разглеждане в КФН в средата на април, след като намерението за набиране на капитал от фондовата борса чрез IPO беше анонсирано от компанията в началото на февруари. Тогава компанията обяви, че цели процесът да бъде финализиран и търговията с емисията да стартира до средата на годината.