Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) прие доклада от извънредната проверка на "Топлофикация София" ЕАД във връзка със сигнали на клиенти на дружеството за високи сметки за топлинна енергия за ноември 2020 г., съобщиха от регулатора.

Припомняме, че проверката беше назначена на 17 декември 2020 г. от председателя на КЕВР Иван Иванов, след разпореждане на Върховна административна прокуратура, в което бяха цитирани твърдения от медийни изяви и публикации за "нерегламентирано увеличение цените на отдаваната топлоенергия от доставчика".

Подобни твърдения са сериозни сигнали за неспазване на нормативните изисквания по прилагане на утвърдените от Комисията цени, поради което КЕВР изиска от "Топлофикация София", да разгледа и анализира данните за произведената, отчетената в абонатните станции и фактурираната топлинна енергия за ноември 2019 г. и за ноември 2020 г., включително данни за прилаганата цена, информация за факторите, които участват при формиране на месечните фактури на клиентите, профила на клиентите на дружеството, броя на постъпили жалби за начислена топлинна енергия за ноември 2020-а.

Установено било следното:

 1. Повишени количества общо произведена, отпусната, разпределена и фактурирана топлинна енергия за ноември 2020 г., в сравнение със същия месец на 2019 г. ;
 2. Прилагана от дружеството цена на топлинната енергия за ноември 2020 г., съгласно утвърдената с Решение № Ц-28 от 1 юли 2020 г. на КЕВР, в размер на 82,09 лв./MWh без ДДС;
 3. Установени били основни фактори, които определят размера на начислените количества топлинна енергия и респективно по-високите сметки ноември 2020 г., както следва:

 • по-ниска с 4,3 С° средномесечна температура в сравнение с ноември 2019 г. (по данни на НИМХ);
 • ръст на отпусната топлинна енергия 143 024 MWh;
 • ръст на енергията за разпределение 132 291 MWh;
 • ръст на общо фактурираната топлинна енергия 163 609 MWh;
 • ръст на фактурираната топлинна енергия за БГВ 2 318 MWh;
 • ръст на фактурираната енергия за отопление 127 768 MWh;
 • ръст на фактурираната топлинна енергия на битови клиенти, с месечни фактури на база реален месечен отчет 475 MWh;
 • ръст на фактурираната топлинна енергия на битови клиенти с месечни фактури на база прогнозно потребление 129 612 MWh.

Установено било още, че над 95% от битовите клиенти на "Топлофикация София" ЕАД са избрали месечните им фактури да се изготвят на база прогнозно потребление за съответния имот. Прогнозното количество топлинна енергия за текущия отчетен период на тези клиенти е изчислен след годишния отчет на уредите за дялово разпределение в имотите им (разпределители и апартаментни водомери) през май-август 2020 г. Прогнозното количество топлинна енергия за отчетен период 2020-2021 г., включващо енергия за отопление и енергия за битово горещо водоснабдяване са отразени в изравнителните сметки на всеки клиент.

В заключение се налага извода, че клиентите, които са подали възражения срещу начислена топлинна енергия и съответно сума за ноември 2020 г., са с прогнозни месечни фактури. Част от тези клиенти не са се информирали за принципите на дялово разпределение на топлинната енергия, за начина на формиране на прогнозните им месечни начисления, не са отчели коректно факторите, които пряко или косвено влияят върху месечните им задължения, смятат от КЕВР.

Според Комисията клиентите не отчитат и различните условия, при които са поставени потребителите с реални и прогнозни месечни сметки, както и обстоятелството, че лихва за просрочено плащане се начислява само при реален месечен отчет и след изготвяне на годишната изравнителна сметка.

Клиентите не проявяват интерес и инициатива да заявят реален месечен отчет на уредите за дялово разпределение, с което би отпаднало в голяма степен и подозрението за спекулативно формирани месечни сметки, отбелязват от КЕВР. 

Предвид установеното от проверката повишено потребление на топлинна енергия през м. ноември 2020 г., Комисията даде задължително предписание на "Топлофикация София" ЕАД да извърши преглед на настройките на системите за автоматично регулиране в абонатните станции и при установена необходимост да се прецизират.