Темата за оползотворяването на РДФ отпадъците се повдига от все повече топлофикационни дружества, а материята е изключително актуална. Какво смятат да правят в "Топлофикация Сливен"... Предстои един малко по-различен разговор на тема "отпадъци" с Инж. Павлин Костов, директор на "Топлофикация Сливен". Ето какво сподели той пред Dir.bg.

- Инж. Костов, сякаш съществува и едно неразбиране на самите понятия в обществото. Ще ни дадете ли разяснения какво е РДФ?
- Когато говорим за предприятия, създаващи енергия от въглища, всички неизкопаеми горива, адаптирани към енергийния микс, попадат в термина "алтернативни горива". Такива в нашата дейност са РДФ и биомаса. Отпадъците, от които се произвежда РДФ, могат да идват от домакинства, промишленост или търговия. Начинът на обработката им зависи от най-вече от мястото, където ще бъдат използвани. РДФ са тази част от отпадъците, които не са подходящи за рециклиране и се отличават с висока степен на горимост.
Оползотворяването на РДФ е един от най-екологичните начини за производството на енергия. Биомасата пък е отпадъчен продукт от земеделието и дърводобива. Ние използваме слама, слънчогледови люспи и други.

- Как се получава въпросният РДФ?
- Дейността по създаването на РДФ включва няколко етапа, в които се осъществява сортиране, раздробяване, преминаване през сито и други. Допълнително може да се извърши сушене, което би повишило калоричността на продукта. Процесът може да протича по много начини предвид разнообразните технологии за добиването на въпросното гориво.

- Какви параметри се съблюдават, за да се прецени качеството?
- Важни са калоричната стойност, съдържанието на хлор и пепели.

- Регламентирани ли са изисквания в ЕС за качеството на РДФ?
- В зависимост от разрешителните на инсталацията, в която се използва горивото, се определят минимални и максимални стойности за съдържанието на различни продукти, например на тежки метали. Поставят се различни изисквания за степента на отстраняване на метала. Въведени са минимални изисквания за качество. Към днешна дата нито процесът на преработка, нито заместващият горивен продукт са дефинирани законово. Полагат се и сериозни усилия за стандартизиране на изискванията за качество на европейско ниво. Според рамковата директива на ЕС за отпадъците повторната употреба и рециклирането на отпадъците имат приоритет пред депонирането.

За сега на равнище ЕС не е ясно дефинирано на кой етап обработените отпадъци вече се считат за продукт. С изменение на Рамковата директива за отпадъците на ЕС в бъдеще биха могли да бъдат разработени критерии за целия ЕС, чието съответствие трябва да регламентира кога точно отпадъкът се превръща в продукт.

- От кога датира методът за производство на енергия от отпадъци?

- Доколкото съм запознат, първите такива проекти са от 80-те години, но не са били много успешни. Постепенно се развиват и стават все ефективни. В Европа има много мощности, които произвеждат енергия от отпадъци. Разработени са иновативни технологии както за преработката на отпадъци, така и за оползотворяването при производството на енергия им по най-екологичния път.

- Понеже споменахте екологията. По-екологично е оползотворяването в производството на енергия или рециклирането?
- Както вече обобщих, нормативната уредба приема, че оползотворяването и рециклирането са по-препоръчителни от депонирането. Но точният отговор на вашия въпрос е "зависи". Ще дам един пример. В групата материали хартия, картон, както и в някои пластмаси, често рециклирането е по-енергийно ефективно в сравнение с оползотворяването при производството на енергия. Кумулативният разход на енергия за производството на копирна хартия от целулоза е приблизително 35 MJ / kg. С кумулативен разход на енергия за производството на копирна хартия от отпадъчна хартия от около 15 MJ, приблизително 20 MJ / kg се спестяват при рециклиране на материали. За разлика от тях, регенерирането на енергия спестява само около 10 MJ / kg. От друга страна, спестяването на енергия при РДФ е едва 32,7 MJ / kg, дори при предположение за високо ниво на икономия на гориво. Енергийното рециклиране на отпадъчна хартия и отпадъчна пластмаса има смисъл обаче, когато не са подходящи за рециклиране поради замърсяване или са надробени на ситни фракции. Не съм специалист в тази област, такива примери съм чел в процеса на проучване на РДФ.