През 2015 г. са прекратили дейност 34 853 предприятия, или 10 на сто от броя на активните предприятия през същата година, в резултат на което работните си места са загубили 2.7 на сто от заетите през годината. Това показват предварителни данни на Националния статистически институт от изследването на демографията на предприятията към 31 декември 2016 г.

През разглежданата 2015 г. 43.4 на сто от закритите предприятия са класифицирани в сектор "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети". Най-жизнеспособни са предприятията от сектори - "Добивна промишленост", "Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване" и "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива", като при тях "умрелите" предприятия са под 1 процент. това са сектори, където имаме така наречените "естествени монополи".

През 2016 г. в България са действали 347 962 активни предприятия, което е с 2.6 на сто повече в сравнение с предходната 2015 година. Най-голям относителен дял в съвкупността на активните предприятия през целия период (2012 - 2016 г.) имат активните предприятия с нула наети. През 2016 г. техният брой е 169 625 и съставлява 48.7 на сто от всички активни предприятия. В следващата група "1 - 4 наети" попадат 127 187 предприятия, или 36.6 на сто от общия брой за 2016 година. Най-нисък е делът на предприятията в групата "5 - 9 наети". Средно за периода той е 7.3 на сто, а в групата "10 и повече наети" средно за разглеждания петгодишен период попадат 7.9 на сто от активните предприятия.

Броят на заетите в групата "10 и повече наети" съставлява 69.4 на сто от заетите в периода 2012 - 2016 г. Срещу големия брой активни предприятия в групата с нула наети - 45.7 на сто, стои малък брой заети - 6.5 на сто от общия брой на заетите в страната.

От общия брой предприятия в разглежданите сектори на икономиката 12.5 на сто са "новородени" през 2016 година. За последните пет години средногодишно са се "раждали" 12.2 на сто от броя на активните през периода предприятия. За периода 2012 - 2016 г. най-висок относителен дял имат новосъздадени предприятия в сектор - "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети", като средно за петгодишния период този дял е 43.5 на сто. Най-нисък е делът на новосъздадени предприятия в сектор - "Добивна промишленост" - едва 0.1 на сто средно за периода. Тази тенденция се запазва и през 2016 г.

През наблюдавания период от 2012 до 2016 г. най-голям е броят на новосъздадени предприятия, които не са наемали работна ръка.

От всички създадени през 2015 г. предприятия 81.1 на сто оцеляват една година по-късно, като в групата с "10 и повече наети" този относителен дял е 91.5 на сто. Най-висок е делът на оцелелите предприятия в сектор - "Транспорт, складиране и пощи" - 89.1 на сто, а най-нисък - в сектор "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 58.7 на сто. Делът на предприятията, създадени през 2011 г. и все още активни пет години по-късно - през 2016 г., е 4.7 на сто.