На 1 февруари 2019 г. "Булгартрансгаз" ЕАД обяви открита процедура за възлагане на обществена поръчка за "Доставки, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект "Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка ОС "Беглеж" - КВ "Дерманци" - КВ "Батулци" - КВ "Калугерово"", Строежи: Етап 1 - "Преносен газопровод от ОС "Беглеж" до КВ "Дерманци""; Етап 2 - "Преносен газопровод от КВ "Дерманци" до КВ "Батулци"" и Етап 4 "ОС "Беглеж".

Основните видове работи, включени в предмета на поръчката, са:

- доставка на материали и оборудване;

- строително-монтажни работи;

- дейности по приемане и въвеждане на строежите в експлоатация. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 67 480 000 лева без ДДС. Икономически най-изгодна оферта ще се определя въз основа на избрания критерий за възлагане "оптимално съотношение качество/цена", съгласно показатели, включващи срок за изпълнение, качествени показатели, свързани с организацията на изпълнението и предлагана цена. Дейностите по проекта се финансират по линия на Механизма за свързване на Европа (CEF).

На 23 януари 2019 г. Координационният комитет към Механизъм за свързване на Европа взе решение да отпусне за тази цел над 27 млн. евро безвъзмездна помощ. След решение на Европейската комисия предстои сключването на Споразумение за безвъзмездно финансиране между "Булгартрансгаз" ЕАД, в качеството му на бенефициент, и Изпълнителна агенция "Иновации и мрежи" (INEA).

Проектът за рехабилитация, модернизация и разширение на българската газопреносна мрежа предвижда изпълнението на строителство и доставки на материали и оборудване за подмяна (рехабилитация) на два участъка от Северния полупръстен с обща дължина от около 81 км. Тези дейности са част от втората фаза на проект "Рехабилитация, модернизация и разширение на българската газопреносна система", включен в списъка с проекти от общ интерес на Европейската комисия (PCI). Поради стратегическото му значение, той е определен през 2015 г. и за един от 7-те приоритетни проекти на инициативата за газова свързаност в региона на Централна и Югоизточна Европа (Central and South Eastern Europe Gas Connectivity - CESEC).

Част от дейностите по проекта, включени в обхвата на обявената поръчка, включват подмяна на участък от магистралния газопровод DN 700 от ОС "Беглеж" до КВ "Батулци" с дължина 45 км. Проектът "Рехабилитация, модернизация и разширение на българската газопреносна система" е част от концепцията за изграждане на газоразпределителен център "Балкан". Подобряването на техническите параметри на мрежата у нас ще допринесе за развитието на газовата инфраструктура в региона.