"Булгаргаз" ЕАД уведомява своите клиенти, че прогнозната цена на природния газ за юни на 2020 г. е 23,47 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

В сравнение с предложената за утвърждаване от КЕВР цена за месец май (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), прогнозната цена за юни на 2020 г. е по-ниска с 0,05 лв./MWh или с 0,21%.

Прогнозната цена на природния газ отчита влиянието на ценообразуващите фактори към 09.04.2020 г. и е неокончателна.

Предложението на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване цената на природния газ за юни 2020 г. ще бъде внесено в КЕВР на 11 май 2020 г., съобщиха от дружеството.

Уточнява се, че в съответствие с изискванията на Закона за енергетиката "Булгаргаз" ЕАД оповестява заявлението за изменение на действащите цени на природния газ в средствата за масова информация в едномесечен срок преди подаването му в КЕВР.

По-рано в петък, 10 април, "Булгаргаз" ЕАД предложи на КЕВР да утвърди цена на природния газ за месец май в размер на 23,52 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) за крайни снабдители на природен газ и за лице, на което е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. В сравнение с утвърдената за април цена (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), предложената от "Булгаргаз" ЕАД цена на природния газ за май е по-ниска с 6,67 процента или с 1,68 лв./MWh.