АЕЦ "Козлодуй" продължава да подобрява финансовото си състояние като за първото тримесечие на 2021 г. отчита нетна печалба от 138 млн. лв., което представлява повишение с 9,5 на сто спрямо първото тримесечие на миналата година, сочи финансовия отчет на дружеството. От Първа атомна са успели да увеличат с 9 на сто оперативните си приходи от продажбата на електроенергия и те са достигнали над 382 млн. лева. Приходите от продажби по регулирани цени бележат спад с 24,3% за първото тримесечие на 2021 г. спрямо същия период на предходната 2020 г.

Ръст е отчетен в приходите от продажба на електроенергия на нерегулирания пазар с 18,1%, основно в резултат на по-високите цени на пазара "Ден напред", където е реализирана и по-голямата част от произведената електроенергия, допълват от Първа атомна.

Разходите на АЕЦ за оперативна дейност през първото тримесечие на 2021 г. са в размер на 233 млн. лв. и са със 7.8 % над нивото на отчетените за същия период на предходната година.

През първото тримесечие на 2021 г. произведената електроенергия е в размер на 4,5 млн. МWh, което представлява спад 3,5% (или 164 171 МWh по-малко) в сравнение с първо тримесечие на 2020 г. Доставките по регулираните от КЕВР цени на определените месечни количества, включително и доставка за ПАВЕЦ на НЕК, са спаднали с 25,3 %. В резултат на това е отчетен ръст в продажбите на свободния пазар за първо тримесечие с 6,5% спрямо същия период година по-рано.

През първото тримесечие на 2021 г. централата е произвела 78 363 MWh топлоенергия, което е с 13,5% повече от произведеното през същия период на 2020 г. Общото количество фактурирана топлоенергия е 36 460 MWh, което е с 2 182 MWh (6,4% ръст) над количество топлоенергия през първите три месеца на 2020г. Реализираните приходи от тази дейност са за 1,5 млн. лв.

3e-news.net