"АЕЦ Козлодуй" ЕАД приключи първо полугодие на 2018 г. със значително подобрени финансови показатели спрямо 2017 г. Това посочва ядрената централа в отчета си за първите шест месеца на 2018 година, публикуван от Министерството на финансите.

Най-голям принос за подобрените финансови показатели имат значително по-благоприятното развитие на пазара на електроенергия, което доведе до повишаване на средните пазарни цени, липсата на регистрирани отклонения в планирания режим на работа на ядрено-енергийните блокове /ЯЕБ/ и съответно недопроизводство на електроенергия, както и допълнително произведената електроенергия от VI блок от работата му на 104 процента. Осъществяването на безопасната експлоатация на ядрените енергийни блокове, изпълнението на инвестиционните проекти за продължаване на срока на експлоатация на ЯЕБ и за повишаване мощността им, беше финансово осигурено със собствени средства без използване на външно финансиране, се посочва в отчета.

През първо полугодие на 2018 г. централата успешно е осъществила приоритетните си бизнес цели и отчита значително подобрени финансови показатели спрямо 2017 г.

За първо полугодие на 2018 г. оперативните приходи от дейността на ядрената централа са в размер на 536 млн.лв., със 118 млн.лв. (28 на сто) повече в сравнение с предходната година. По-високите приходи са вследствие на увеличените приходи от продажба на ел.енергия на регулиран пазар с 24 млн.лв., в резултат от чувствителното повишение на регулираната цена от 01.07.2017 г., въпреки по-малкото количество продадена електроенергия. Освен това увеличени са приходите от продажба на електрическа енергия на нерегулиран пазар с 94 млн.лв., дължащо се както на промяната в структурата на пазарните продажби, така и на по-високите продажни цени през 2018 г. Положителното салдо от балансиращия пазар през първото полугодие на 2018 г. е съпоставимо с 2017 г. В приходите от продажба на услуги, стоки и други продажби се наблюдава минимално намаление с 8 процента спрямо същите през 2017 г. Приходите за продажба на топлоенергия са на стойност 1,3 млн.лв. и са съпоставими с отчетените през 2017 г.

Разходите за осъществяване на оперативната дейност на Дружеството (продължаващи дейности) през 2018 г. са на обща стойност 428 млн.лв. Налице е увеличение с 12,5 на сто спрямо отчетените през същия период на 2017 г. Отклонението основно е вследствие на увеличени разходи за: ядрено гориво поради разлики в конфигурацията на заредените ТОК със СЯГ и по-голямото електропроизводство; увеличени разходи за вноски във фондове ИЕЯС, РАО и СЕС, вследствие на реализирани по-високи приходи от продажби на електрическа енергия; увеличение в разходите за обосновка на възможността за продължаване срока на експлоатация на VI блок до 60 години, анализи, разчети и количествени оценки на остатъчния ресурс на КСК, поради разлика във вида и обема на изпълнените дейности по договора.

Дружеството приключи първото полугодие на 2018 г. с нетна печалба след данъци в размер на 99 млн.лв., при отчетена печалба за 2017 г. в размер на 34 млн.лв. Основен принос за значително по-добрия резултат имат постигнатите по-добри продажни цени на електроенергията, в резултат на което са реализирани значително по-големи приходи.

Паричните средства на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в края на първото шестмесечие на 2018 г. са на стойност 345 млн. лв., увеличени с 225 млн. лв. в сравнение с 2017 г.