Агенцията по заетостта ще предоставя ваучери за придобиване на обучение за първа, втора и трета степен за професионална квалификация, или за квалификация за част от професия, за обучение по ключови, в това число цифрови компетентности на безработни, неактивни и заети лица. Това предвижда проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение по Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021 - 2027 г., Националния план за възстановяване и устойчивост и Фонда за справедлив преход. 

Проектът е публикуван за обществено обсъждане на портала за обществени консултации и на страницата на Министерството на труда и социалната политика. Срокът за предложения и становища е до 16 март. 

Нов момент е финансиране на обучения за придобиване на четири нива на цифрова компетентност, уточнява БТА. Хората, които отговарят на критериите за допустимост, ще подават заявление за предоставяне на ваучер за обучение чрез електронна платформа на Агенция по заетостта. Обученията ще бъдат за базово, средно, напреднало и високоспециализирано ниво.

Ваучерът представлява цифров документ, който ще се създава служебно в електронната платформа на Агенция по заетостта и ще има уникален идентификационен цифров код, който ще позволява неговото индивидуализиране и проследяване. 

Стойността на ваучерите зависи от вида и продължителността на обученията. В проекта са определени конкретни стойности за съответните обучения, както следва: 

За обучения за придобиване на професионална квалификация: 

 • за първа степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа - 660 лв.;
 • Реклама след 7-ми параграф
 • за втора степен, с продължителност не по-малка от 660 учебни часа - 1320 лв.; 
 • за трета степен, с продължителност не по-малка от 960 учебни часа - 1980 лв.; 
 • за част от професия по първа квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 200 учебни часа - 440 лв.; 
 • за част от професия по втора квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа - 600 лв.; 
 • за част от професия по трета квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 600 учебни часа - 1237 лв.; 
 • средствата за обучение за придобиване на квалификация по част от професия и на първа, втора и трета степен на професионална квалификация по професии от професионални направления в областите на образование "Услуги за личността" (с изключение на професиите "Камериер" и "Портиер-пиколо") и "Обществена сигурност и безопасност" от СППОО се умножават с коефициент 1.10; 
 • средствата за обучение за придобиване на квалификация по част от професия и първа, втора и трета степен на професионална квалификация по професии от професионални направления в областите на образование "Физически науки", Информатика" (с изключение на професия "Оператор на компютър"), "Техника", "Здравеопазване" (с изключение на професиите "Здравен асистент" и "Болногледач"), "Опазване на околната среда", "Производство и преработка", "Архитектура и строителство" от СППОО се умножават с коефициент 1.20; 
 • средствата за обучение за придобиване на квалификация по част от професия и на първа, втора и трета степен на професионална квалификация по професии от професионални направления в областите на образование "Транспорт" (с изключение на професиите "Куриер" и "Спедитор-логистик") и "Ветеринарна медицина" от СППОО се умножава с коефициент 1.30 

За обучения за придобиване на ключови компетентности:

 • за обучение по ключова компетентност "Езикова грамотност" и с продължителност не по-малка от 16 учебни часа - 70 лв.; 
 • за обучения по ключова компетентност "Многоезикова компетентност" и с продължителност не по-малка от 300 учебни часа и три нива на обучение - 900 лв.;
 • за обучения по ключова компетентност "Математическа компетентност и компетентност в областта на точните науките, технологиите и инженерството и с продължителност не по-малка от 30 учебни часа - 140 лв.; 
 • за обучения по ключова компетентност "Цифрова компетентност":  
 1. базово ниво (ниво 1 и 2 съгласно DigComp) и с продължителност не по-малка от 55 учебни часа - 330 лв.;
 2. средно ниво (ниво 3 и 4 съгласно DigComp) и с продължителност не по-малка от 45 учебни часа - 320 лв.
 3. напреднало ниво (ниво 5 и 6 съгласно DigComp) и с продължителност не по-малка от 45 учебни часа - 390 лв. 
 4. високоспециализирано ниво (ниво 7 и 8 съгласно DigComp и с продължителност не по-малка от 45 учебни часа - 420 лв.
 • за обучения по ключова компетентност "Личностна компетентност, социална компетентност и компетентност за придобиване на умения за учене" и с продължителност не по-малка от 30 учебни часа - 140 лв. 
 • за обучения по ключова компетентност "Гражданска компетентност" и с продължителност не по-малка от 30 учебни часа - 140 лв. 
 • за обучения по ключова компетентност "Предприемаческа компетентност" и с продължителност не по-малка от 30 учебни часа - 140 лв.

В случаите на съфинансиране на стойността на ваучера по ПРЧР от страна на заети лица, изискването ще се определя в критериите за избор на операции. 

При организиране на обучението водещ принцип е предоставяне на правото на свободен избор на конкретното лице. Лицата, получили ваучер за обучение, ще имат право самостоятелно да избират вида на обучението, неговата продължителност и доставчик на обучение. 

Нов момент във ваучерния механизъм е, че за целите на външно и независимо сертифициране на придобитите знания и умения по цифрови компетентности от обучените лица, с Постановлението се създава Единен сертификационен център, чиито функции ще се изпълняват от Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи към министъра на труда и социалната политика. 

Хората, получили ваучери и започнали обучение, са задължени да посещават редовно курса на обучение съгласно утвърдения график и да имат минимум 80 на сто присъствие на учебните занятия. Сертифицирането на придобитите знания и умения ще се извършва чрез изпит по указания, утвърдени от министъра на труда и социалната политика. Хората, получили ваучер за обучение за придобиване на цифрова компетентност, следва да се явят на изпит за сертифициране в срок до един месец от приключване на обучението, като могат да се явят на изпит не повече от два пъти. Изпитът за сертифициране се извършва от Единния сертификационен център. 

При отсъствие без уважителни причини на повече от 20 на сто от занятията обучението не се признава за завършено, а избраният доставчик може да изиска от лицето да възстанови направените разходи за броя учебни часове, в които то е взело участие, пропорционално на стойността на издадения ваучер и минималната продължителност за съответното обучение. 

По Програма "Развитие на човешките ресурси" са планирани обучения за цифрови умения на безработни и заети лица за придобиване на напреднало и високоспециализирано равнище, както и обучения за цифрови компетенции за базово и/или средно ниво за неактивните лица. Общата сума в подкрепа на тези мерки е 395 млн. лв за 161 000 неактивни, безработни и заети лица. 

По Плана за възстановяване се предвижда обучение на 500 000 регистрирани безработни и заети лица с ниско равнище или без цифрови умения за придобиване на базово и/или средно равнище на цифрови умения и компетенции, както и валидиране на базово и на средно равнище на цифрови умения и компетенции на поне 100 000 регистрирани безработни и заети лица, придобити в резултат на самостоятелно учене. Общият планиран ресурс е 292 милиона лева с период на изпълнение до 2026 година. 

Предвид забавянето в одобрението на Националния план за възстановяване и устойчивост, предвидените обучения (базови и средни дигитални умения) следва да стартират в спешен порядък, не по късно от 01.04.2023.