През следващите дни и седмици ще ви представим висшите учебни заведения, които подкрепиха "Идеалният кандидат", новият проект на Дир.бг, който дава различни възможности за първи стъпки в кариерата и откриването на мечтания стаж. 

Днес представяме проф. д-р инж. Сеня Терзиева, Ректор на Химикотехнологичния и металургичен университет.

Проф. д-р инж. Сеня Терзиева е родена в София. През 1986 г. се дипломира във ВХТИ (сега ХТМУ) като инженер по специалност "Технология на неорганичните вещества". Специализира професионална педагогика в СУ "Св. Климент Охридски". Защитава кандидатска дисертация през 2001 г. Хабилитира се като доцент през 2003 г., а от 2016 г. е професор. Заеманите академични и административни длъжности са: ръководител на секция, зам.-декан на Деканата за продължаващо и паралелно обучение, директор на Технологичния колеж към ХТМУ, зам.-ректор по акредитация и качество на обучение (2011-2019 г.). Автор е на монографии, учебници и научни статии, публикувани в наши и чуждестранни научни списания. Член е на национални и международни изследователски екипи по редица проекти.

Кои са най-позитивните новини, с които се свързва университетът Ви през последните няколко години?

Много са добрите новини през последните години и те са свързани с образователните и научни дейности. В посока на темата на проекта "Идеалният кандидат" като по-забележителни можем да определим степента на реализация на студентите и повишаването на доходите на завършилите в първите три години от дипломирането по данни на Националния статистически институт. На второ място е засиленият интерес на бизнеса към университета и в резултат на това - създаването на нови специалности, които подпомагат развитието на новите технологии в индустрията. Другите позитивни новини са свързани със забележителните резултати в научноизследователската дейност на нашите преподаватели, за което свидетелстват световните класации и бази данни.

Как се отрази пандемията на всички свързани с университета Ви процеси - структурни, организационни, учебни, отчетни?

Пандемията от COVID-19 е предизвикателство, което наложи въвеждането на промени във формите и начините на преподаване, изпитване, организиране на всички дейности на студенти и докторанти. Демонстрационни видеа на химични експерименти и работа с технически симулатори бе една от новите форми на преподаване, които бяха въведени. Всичко това доведе до усъвършенстване на системите за електронно обучение, онлайн кандидатстване и модернизиране на комуникацията със заинтересованите страни. Днес можем да кажем, че сме по-ефективни в някои процеси, особено в комуникацията в електронна среда.

Успявате ли да поддържате високо ниво на кадрите в университета? Какви са впечатленията Ви от новото ядро такива?

През последните 2 години броят на конкурсите за академично развитие нараства и всички те завършват успешно, а академичните длъжности биват заемани от все повече млади хора.

Какви са проблемите, които най-често срещате и намирате ли тяхното решение?

Като всяка институция и университетът има своите проблеми и те са в осигуряването на материалната база. Особено силно се наблюдава това при подновяване на изследователската апаратура за научни и учебни цели.

Какви са наблюденията Ви за нивото на студентите в управляваният от Вас университет? Откривате ли съществени разлики в последните години?

Промяната в нивото на подготовка на студентите се отчита в няколко направления. На първо място пет-шест години след въвеждането на държавните зрелостни изпити по български език и литература се наблюдава по-високо ниво на грамотност. През последните две години първокурсниците показват много по-високи знания и умения за учене и това се отразява на академичните им постижения и дори върху броя и размера на стипендиите, които те получават.

Какви тенденции наблюдавате в развитието на висшето образование в България и има ли още какво да се подобри?

Положителната тенденция, която наблюдаваме, се свързва с целевото пренасочване на кандидатите към определени направления, между които са и инженерните. В специалностите, от които бизнеса очаква да получи високо подготвени кадри, се явяват кандидати с по-висок успех от средно образование и мотивация за професионално развитие. Това дава увереност, че ще можем да отговорим на очакванията на бизнеса за висококвалифицирани специалисти.

Какво е отношението Ви към стажантските програми и виждате ли еволюция в тяхното развитие?

Стажантските програми са ключов компонент от обучението на студентите в Химикотехнологичния и металургичен университет и те се уреждат посредством тесните контакти на обучаващите катедри с представителите на индустрията. В национален мащаб стажантските програми се подобриха с въвеждането на проекта "Студентски практики".

Какъв съвет бихте дали на Вашите студенти, за да намерят по-бързо и лесно работно приложение и да се развият кариерно?

Бих ги посъветвала да следят Кариерния център, да бъдат проактивни в комуникацията със своите преподаватели, тъй като практиката ни показва, че най-добрите назначения са се осъществили чрез посредничеството на преподавател от катедрата и колегите, които са се вслушали в подобни съвети, са намерили най-бързо най-добри позиции за кариерна реализация.

Какъв според вас е профилът на идеалния кандидат, който най-лесно би се преборил с конкуренцията? Какви умения трябва да притежава?

Идеалният кандидат трябва да притежава основните технически умения, които са необходими за заемането на съответната длъжност. Но, като казваме технически умения, нямаме предвид пълния набор, а фундамента от умения и компетентности, които да бъдат база за развитие на конкретните изисквания за експертиза на позицията, на която ще бъде назначен. Второ, идеалният кандидат трябва да има готовност и желание за развитие, както и да притежава доста от личностните умения за кариерно развитие, включително комуникация в съвременната бизнес среда.

Какъв съвет бихте дали на учениците, които завършват средното си образование и се чудят по кой път и към кой университет да поемат?

Нека всеки от тях да опита да си представи бъдещето си след пет или десет години, да се поинтересува кое от знанията от любимите му предмети в училище стои в основата на различните професии и така да потърси път, по които да продължи развитието на своята компетентност, като превърне любовта към някоя от науките в своя професия. Важно е да намерят връзката между това, което обичат, и това, което би им дало добра реализация.

С какво са конкурентни българските университети на международните такива и какви послания отправяте към бъдещите си студенти, за да изберат конкретно Вашето висше учебно заведение?

Нашият университет винаги е бил в партньорство с водещи университети от европейски страни и вече 28 години имаме съвместни програми с Германия и Франция, така че ние се измерваме всяка година и всеки семестър с близки по ранг образователни институции извън България. Това ни дава увереност, че нивото на подготовка на студентите в нашия университет е близко до това, което получават техните колеги от сродни чуждестранни университети. При всички специалности в университета съизмерването можем да направим и по резултатите, които имаме от Еразъм програмите. Така например нивото на дипломните работи, които изработват нашите студенти в университети в различни европейски държави, е показателно за научната им подготовка и ни дава увереност, че те са конкурентни специалисти на пазара на труда. За ХТМУ можем да кажем, че е висше училище, което дава добър старт за професионално развитие, тъй като предлага широк спектър от специалности, които са в голямата си част класически, традиционни в областта на технологиите, но и много нови бакалавърски и магистърски програми. Всички те са съобразени с динамично развиващата се индустрия и са създадени в сътрудничество с бизнеса.