Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление подкрепи днес за първо гласуване в зала проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър. Целта на промените в законопроекта е да се подобри административното обслужване на потребителите на кадастрални услуги, като се създаде правна възможност за лица, придобили правоспособност по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), които са търговци или упражняват свободна професия, да подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК).

Те ще предоставят на хартиен носител най-търсените официални документи по чл. 55, ал. 2 от ЗКИР - скици на поземлени имоти и сгради, схеми на самостоятелни обекти и удостоверения за наличие или липса на данни. Предоставяните на потребителите по този ред документи ще имат силата на официален документ, издаден от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

Необходимостта от подпомагане дейността на СГКК е следствие от увеличаване на териториалното покритие на страната с кадастрална карта и кадастрални регистри и съответно от нарасналия брой заявления за услуги, изпълнението на които не може да се обезпечи с наличния брой служители. Към настоящия момент покритието на страната с кадастрална карта и кадастрални регистри е 72 %, а се предвижда до средата на 2019 г. да достигне 90 %.