Проблемите, свързани с настоящата процедура по саниране на жилищния фонд, не се коренят в методиката на оценка или начина, по който е извършена оценка. Това заяви регионалният министър Андрей Цеков по време на изслушването му в парламента, поискано от БСП. Левицата настоя за информация за енергиийното обновяване на жилищния сграден фонд. Министърът на енергетиката Румен Радев не участва в изслушването заради отсъствието му от страната.

Според регионалния министър има риск за втория етап на програмата за саниране, тъй като при него собствениците ще трябва да заплатят 20% от средствата. 5100 лева е средната стойност за един апартамент от 60 квадрата, която хората ще трябва да доплатят при втория етап на санирането. Това са тези 20 % самоучастие. Решението според Цеков е Българската банка за развитие да предостави дългосрочни безлихвени заеми.

БСП изразиха съмнения за корупционни практики при първия етап на санирането. А регионалният министър изтъкна, че проектите са били 4 пъти повече от наличните средства.

Разликите между Националната програма за енергийна ефективност и процедурата по ПВУ

Цеков направи уточнението, че трябва да се направи разграничение между Националната програма за енергийна ефективност и настоящата процедура, която е част от инвестициите по ПВУ. Процедурата е открита 20 декември 2022 г. от заместник-министъра на регионалното развитие, като със същата заповед са утвърдени насоките за кандидатстване. Кандидатстването стартира на 20 декември 2022 г., а крайният срок за подаване на проектни предложения беше 31 март, впоследствие удължен. 

По думите му близо 1 млрд. и 130 милиона лева ще бъдат инвестирани изцяло безвъзмездно по първия етап на процедурата. Насоките за кандидатстване, както и методиката за оценка, са подложени на обществено обсъждане и са одобрени от ЕК.

По думите на министъра в рамките на кандидатстването са получени 3068 проектни предложения на обща стойност 3 972 426 084 лева, което е четири пъти над разполагаемия финансов ресурс. Класирането е обявено през декември 2023 г., като са одобрени 756 многофамилни жилищни сгради в 102 общини от 3068 проектни предложения от 152 общини. 

Според него данните от извършеното класиране показват, че средната стойност на инвестицията за първи етап за една многофамилна жилищна сграда е около 1,5 млн. лева с включено ДДС, а средната разгъната застроена площ на сградите е 4400 квадрата. 

По преценка на Цеков в момента в държавата има около 5500 многофамилни жилищни сгради, които се нуждаят от саниране. От тях 2100 са санирани по националната програма. В момента по етап I ще предоставим средства за 756 сгради, етап II, който стартира и който трябва да приключи на 29 октомври, ще подсигури още 282 милиона, макар и с 20 процента самофинансиране, той ще осигури средства за още около 200 сгради. 

Как се оценяват сградите? 

Регионалният министър обясни методиката, по която се оценяват сградите, като уточни, че тя се базира изцяло на данни, съдържащи се в официалните удостоверителни документи. Такъв е например  сертификатът на енергийна ефективност.

Всяка една сграда може да получи максимум 140 точки, каза регионалният министър Андрей Цеков по време на изслушването му в парламента относно процеса по енергийно обновяване на жилищния сграден фонд в страната. Той уточни, че първият показател е процентът енергийно спестяване годишно. Данните се вземат от целевите стойности, които са записани в сертификата за енергийни характеристики на сградата. От тях се изважда настоящото енергопотребление. При постигнати икономии между 30 и 45 процента, се получават 10 точки. Спестяване от 30 на сто е минималният критерий. За над 65 процента спестявания се получават 25 точки.

Вторият показател е за екологични ползи, добави министър Цеков и уточни, че и за двата има скала. При този показател е важно очакваното годишно намаляване на емисиите въглероден диоксид. Минималните 10 точки се получават за спестявания до 20 тона годишно. За над 80 тона годишни спестявания се получават 20 точки. Той обясни, че данните се вземат отново от енергийния сертификат.

Третият критерий е ефективността на инвестицията, като отношение на необходимата инвестиция в лева към количеството спестена първична невъзобновяема енергия в киловатчаса на годишна база. Данните се вземат отново от енергийния сертификат или от проектното заявление. "Ако ефективността е над 2,5 лева за киловатчас годишно, се получават 10 точки, ако е под 1,75 - 35 точки", посочи Цеков.

Следващият критерий е за целесъобразност на инвестицията, добави министърът.

Петият показател е нивото на ангажираност на членовете в етажната собственост. При съгласие на под 80 процента от всички собственици в сградата се получават 10 точки, докато при над 95 на сто - максималните 25 точки.

Шестият критерий е за постигнато ниво на подобрение на жилищната инфраструктура, след прилагане на мерките за енергийна ефективност. Ако сградата постига клас "А" на енергийна ефективност, се получават 10 точки, като минимумът е клас "Б", добави Цеков. Той поясни, че в Министерството на регионалното развитие и благоустройство са пристигнали 1217 сертификата, в които се декларира, че ще се постигне клас "А" на енергийно потребление. Всичките тези сертификати са предоставени на Агенцията за устойчиво енергийно развитие за проверка на данните.

Последният критерий, по който се присъждат точки, е доколко проектът предвижда изпълнението на мерки, допринасящи за общия архитектурен облик на града в съответствие с одобрената от общинската администрация наредба или указания. По думите му в много общини има наредби за градската среда, които предвиждат определен цвят на фасадите, определено естетично решение на фасадите.

Цеков обясни, че все още не са издадени индивидуалните административни актове, с които се одобрява или отказва финансирането. Когато бъдат издадени такива актове, те ще бъдат предмет на съдебен контрол по реда на административно-процесуалния кодекс, добави той. Министърът представи критериите, по които е извършено класирането. Цеков каза, че то е направено по методика, която отчита качеството на проектните предложения и включва показатели, свързани с нивото на енергоспестяване. Отчитат се също екологичният ефект, спестяванията от емисии на въглероден диоксид, икономическата ефективност на инвестицията.

Огромна част от данните за извършване на класирането се извличат от официалния удостоверителен документ - сертификат за енергийните характеристики на сграда в експлоатация, който се изготвя от лицензирани енергийни одитори, посочи Цеков. Той добави, че всички данни, необходими за осъществяване на класирането, се извличат от него и от протокола от общото събрание на собствениците. Оценката се прави автоматично, машинно, на базата на данни от тези сертификати. На базата на тези данни е извършено и класирането, каза министърът.

Възраженията 

Цеков увери, че се разглежда всяко едно възражение по настоящата процедура на санирането. При наличие на технически грешки се извършва корекция, увери министърът, цитиран от БТА. 

Получени са редица жалби и сигнали във връзка с процедурата по санирането. Чрез системата ИСУН от общинските администрации са получени 24 възражения относно получените точки, 32 възражения чрез общинска администрация без конкретни мотиви. Получени са 98 жалби и сигнали от граждани, в които се изразява общо недоволство, без да се посочват конкретни мотиви.

Има 35 сигнала с искания за предоставяне на информация за начина на оценяване, които изразяват генерално съмнение за неверни данни в енергийните сертификати, без да се посочват конкретни мотиви. Получени са три сигнала, в които се оспорват данните в конкретни енергийни сертификати.

Има 18 възражения относно обстоятелства, свързани с това, че в енергийния сертификат е вписан един бюджет, а в подаденото проектно предложение от общината е записан завишен бюджет. Има 5 възражения срещу отхвърляне на конкретни предложения и 58 генерални възражения относно бюджета, който е представен от общинската администрация.

Проблемът според Цеков обаче е по-дълбок - "той е социален, свързан е с недостига на средства изобщо в държавата за пълно обновяване на целия частен жилищен фонд, проектиран преди 1999 г."

Съзнавам, че в условията на една толкова значима и тежка конкуренция резултатите от класирането създават обществено недоволство, каза още Цеков. По думите му то се корени в няколко обстоятелства като това, че гражданите са инвестирали собствени средства в енергийни обследвания, изготвянето на енергийни сертификати и технически паспорти за сградите.

Това води до разочарование, когото в условията на конкуренция не бъде класирана съответната сграда, посочи той. Подозирам, че една част от недоволството се корени в дезинформация и неразбиране на принципите, върху които се извършва класирането, дезинформация, свързана с обещания за гарантиран резултат, които по никакъв начин не са давани от МРРБ или от страна на държавата, каза министър Цеков.

ББР да предоставя безлихвени заеми по втория етап 

С министъра на финансите било уточнено ангажирането на Българската банка за развитие за предоставяне на дългосрочни безлихвени заеми, гарантирани от държавата и предоставяни през общинските администрации на гражданите по втория етап от санирането на многофамилните жилищни сгради по Плана за възстановяване и устойчивост.

Цеков не даде повече подробности, като посочи, че яснота по механизма ще има следващата седмица. По думите му подобна възможност ще е насочена към всички крайни бенефициенти. Самоучастието по този етап на програмата е 20 на сто.