Защо не всички коли с газови уредби ще плащат 50% по-нисък данък? На този въпрос отговор дава предложението за промени в Закона за местните данъци и такси на съпредседателя на ПГ на "Обединени патриоти" и заместник-председател на ВМРО Искрен Веселинов.

В мотивите за промените в закона е записано, че с предложения законопроект е предвидено намаление с 50% на данъка върху ППС с технически допустима максимална маса до 3,5 т., ползващи автомобилни газови уредби (АГУ).


Но за кои автомобили ще се отнася?

Предложеното изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси е породено от въведената с промените в закона от 2018 г. нова концепция за определяне на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т.

Става въпрос за това, че данъкът да се определя по формула, включваща два компонента: имуществен и екологичен.

Екологичният компонент е свързан с екологичните характеристики на автомобила и представлява коригиращ коефициент, който отразява екологичната категория на автомобила, която е свързана с европейските стандарти за изгорели газове (Евро 1, 2, 3, 4, 5 и 6).

Предложението осигурява облекчение на собствениците на автомобили с категория "Евро 4" и по-високи и утежнение за собствениците на автомобили, които не съответстват на екологична категория или съответстват на такава, която е по-ниска от "Евро 4".

Допълнително утежнение за собствениците на автомобили с по-ниска екологична категория, или липсваща такава, допринесе и за премахването на данъчни облекчения за превозните средства с действащо катализаторно устройство.

Идеята на тази промяна беше основана на принципа "замърсителят плаща" или въвеждане на данъчни облекчения за собствениците на автомобили, които съответстват на високите екологични стандарти, и утежнения за тези, които не съответстват на такива и замърсяват околната среда повече, посочват от ВМРО.

Европейското законодателство дава възможност за удостоверяване на екологичността по всякакъв друг начин извън сертификата, затова по отношение на МПС с допълнително монтирани газови уредби вписването на уредбата в талона би следвало да се приеме като доказателство за висока екологичност и би трябвало да бъде признато като фактор за намаляване данъка на моторното превозно средство.

Доказан факт е, че автомобили с монтирана газова система не замърсяват околната среда или я замърсяват в най-малка степен. Именно заради това не е правомерно налагането на нов компонент от екологичен коефициент за тези ППС.

Не е обоснован и доводът, че собственици на такива ППС могат да монтират АГУ, но да не го използват. Икономическата логика в 99% от случаите показва, че монтираните АГУ се ползват с оглед на по-икономически изгодното гориво.

От друга страна контролът върху ползвателите на АГУ е изключително строг и задълбочен, като всяка една уредба преминава прегледи и задължително е придружена от паспорт.

Данъкът върху моторните превозни средства е част от местните данъци и като такъв зависи до голяма степен от отделните общини и общинските съвети определят с наредба каква точно да е конкретната ставка в поставените от закона граници и от тях зависи начинът за по-справедливо изчисление на данъка, тъй като ЗМДТ дава само рамката, но не прави разлика дали автомобилът се задвижва на газ, бензин или дизел, независимо че едните замърсяват повече от другите.