По предварителни данни през първото тримесечие на 2023 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на един зает се увеличава реално с 0.3% в сравнение с първото тримесечие на 2022 година. Заетите лица в икономиката са 3 428.0 хил., а общият брой отработени часове е 1 438.4 милиона. Структурата на заетостта по икономически сектори през първото тримесечие на 2023 г. спрямо първото тримесечие на 2022 г. показва увеличение на относителния дял в сектора на услугите, намаление на относителния дял в аграрния сектор и в индустрията.

Графика: НСИ

На едно заето лице се падат 11 660.0 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт, като всеки зает създава средно 27.8 лв. БВП за един отработен час.

Брутната добавена стойност (БДС) средно на един зает през първото тримесечие на 2023 г. се увеличава реално с 0.8% в сравнение с първото тримесечие на 2022 г., а БДС за един отработен човекочас се намалява реално с 1.9%.

По предварителни данни за първото тримесечие на 2023 г. равнището на производителността на труда в индустриалния сектор е 13 659.2 лв. брутна добавена стойност средно на един зает и 31.0 лв. за един отработен човекочас. В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 9 307.4 лв.

БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 21.3 лв. от текущия обем на показателя. Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 1 898.1 лв. БДС на един зает и 6.3 лв. за един отработен човекочас.

В своите обяснения НСИ отбелязва, че производителността на труда е съставен икономически показател, който съпоставя постигнатия резултат (новосъздаден продукт) с вложения трудов фактор при осъществяването на определена икономическа активност на определена икономическа територия за определен период. Основните съставни елементи на производителността на труда са показатели, измерващи резултата от осъществяваната производствена активност (числител) и показателите за вложения труд в производствения процес (знаменател).

На национално ниво резултатът от производствената дейност се измерва с брутния вътрешен продукт и брутната добавена стойност, създадени от всички производствени сектори в националната икономика. БВП е основен показател в Системата от национални икономически сметки, който представя крайния резултат от производствената дейност на всички резидентни производствени единици (ЕСС1 2010).

Връзката между БВП и БДС се определя от начина на остойностяване на произведения краен продукт. БВП е остойностен по пазарни цени, включително данъците върху продуктите и вноса, нето от субсидиите върху продуктите. БДС измерва резултата от производствената дейност по базисни цени преди начисляването на данъци, включително субсидиите върху продуктите и услугите. БДС е показател, който е приложим за изчисляване на производителността на труда както на национално ниво, така и на ниво производствени дейности.