През първото тримесечие на 2023 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 2.3%, а брутната добавена стойност (БДС) с 2.7% в сравнение с първото тримесечие на 2022 г. (данните са предварителни и сезонно изгладени), съобщи Националният стъатистически институт (НСИ).

През първото тримесечие на 2023 г. БВП нараства с 0.5% спрямо предходното тримесечие. Брутната добавена стойност в икономиката нараства с 0.6% на тримесечна база.

Графика: НСИ

Растежът на БДС на годишна база се определя от увеличението при следните икономически дейности: Строителство - 7.0%, Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство - 5.9%, Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - 3.2%, Операции с недвижими имоти - 3.2%, Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа - 1.6%, Финансови и застрахователни дейности - 1.1%, Селско, горско и рибно стопанство - 1.1%, Промишленост - 0.1%.

Спад на годишна база е регистриран в Култура, спорт и развлечения; други дейности - с 0.8%.

Графика: НСИ

По отношение на компонентите на крайното използване влияние за регистрирания икономически ръст има крайното потребление с увеличение от 2.1% и бруто образуване на основен капитал - с 1.8%. През първото тримесечие на 2023 г. износът на стоки и услуги се увеличава с 2.3%, а вносът на стоки и услуги бележи спад с 2.3%, в сравнение с първото тримесечие на 2022 г. по сезонно изгладени данни.

НСИ уточнява, че Брутният вътрешен продукт по пазарни цени е крайният резултат от производствената дейност на резидентните производствени единици. Той може да се дефинира по три начина:

- БВП е сума от брутната добавена стойност, създадена в икономиката, плюс данъците минус субсидиите върху продуктите.

- БВП е сума от крайно използваните продукти и услуги от резидентните единици плюс износа на стоки и услуги минус вноса на стоки и услуги.

- БВП е сума от компенсацията на наетите лица, нетните данъци върху производството и вноса, брутния опериращ излишък и смесения доход.

Брутната добавена стойност е разликата между произведената брутна продукция и междинните производствени разходи