"Инвестираме в производство на чиста енергия. През последните години започнахме внедряването на биогорива в производствената дейност. Биомасата е възобновяем източник на енергия и 100% екологична. Занапред предвиждаме да вложим средства и в нови топлоколектори, рехабилитация на обогатителната инсталация и изграждане на нови спомагателни съоръжения. Това ще позволи увеличаване на дела на произведената нисковъглеродна енергия". Това заяви Янилин Павлов, директор на "Брикел", във връзка с визията за осъществяване на енергийния преход.

По думите му в плановете за трансформация разглеждат и други възможности за модернизация на дружеството.

"Работим активно за повишаване на енергийната ефективност. Новите тенденции изискват от нас конкретни действия за запазване на дейността на централата", допълни Павлов.

С оглед близостта на централата до газовия колектор на "Булгартрансгаз" и интерконектора "Александруполис-Стара Загора" работят и по идеята за използване на природен газ. Водят се преговори с американска компания за закупуване на 2 газови турбини с обща мощност от 120 мв и една парна турбина от 60 мв.

"Синьото гориво ще продължава да има ключова роля за енергийния преход в България. То притежава огромен потенциал по пътя на декарбонизацията. Природният газ е предпочитано гориво, поради по-ниското ниво на замърсяване в сравнение с въглищата, както и заради гъвкавостта при транспортирането", заяви Павлов.

"Брикел" ЕАД има ключово значение както от икономическа, така и от социална гледна точка. Предприятието осигурява евтина топлинна енергия на над 2 000 домакинства в Гълъбово. Всички детски градини, училища, болници и сгради на общинската администрация получават от нас безплатна топлинна енергия", коментира директорът на централата.

Той допълни, че на територията на дружество работи модерна сероочистваща инсталация и електрофилтри, които ограничават вредните емисии и намаляват замърсяването на въздуха. Павлов подчерта, че предприятието подсигурява обогатено енергийно гориво на централите в Сливен и Перник, както и на ТЕЦ "Бобов Дол", който е гарант за енергийната сигурност.

Янилин Павлов сподели, че "Брикел" ЕАД е един от най-големите работодатели в региона.

"Уверявам Ви, че ще продължаваме да инвестираме в проекти за цялостната трансформация на централата. Ще полагаме усилия за запазване на работните места и за възможността за откриване на нови вбъдеще. Квалификацията и преквалификацията на експертите също е част от политиката на дружеството. При нас работят над 1 300 висококвалифицирани специалисти. Косвено с дейността ни са свързани над 6 000 работни места в 5 административни области", посочи директорът на предприятието.

Според Павлов са необходими комплексни решения, които да осигурят ясна визия за бъдещето на сектор "Енергетика" в контекста на зелената политика на Европа.

"Енергийният преход в България не е еднократно решение, а дълъг процес, в който своето място имат както възобновяемите енергийни източници, така и природният газ. Тези горива ще са ключът към устойчивото развитие на сектора.", допълни Янилин Павлов.