Едва 10 803 сгради имат технически паспорт. Това представлява 0,39% от сградния фонд в страната. По обобщени данни на Агенцията по геодезия, картография и кадастър към април 2021 г. в кадастралната карта и кадастралните регистри са регистрирани общо 2 763 240 нови и съществуващи сгради. Към края на 2020 г. броят на обновените съществуващи жилищни сгради с технически паспорти е малко над 2200, което в относителен дял е под 0,11 на сто. 

Както вече стана ясно Министерството на регионалното развитие реши да удължи срока за изготвяне на технически паспорти на съществуващите строежи - до 31 декември 2024 година. Тази промяна е залегнала в проект за изменение на Наредба 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите, публикуван от ресорното ведомство за обществено обсъждане.

Промяната предвижда срокът да важи, както и досега, за сградния фонд - държавна, общинска или частна собственост, в т.ч. строежите смесена държавна и частна собственост или смесена общинска и частна собственост, и техническата инфраструктура. Причина за удължаването му е високата степен на несигурност, породена от пандемията от COVID-19 и последиците от нея, които могат да доведат до затруднения за собствениците на сгради да се справят времево и финансово със сега определения срок за съставяне на технически паспорти - до 2022 г., посочват от министерството.

Приетата от правителството Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд предвижда до 2050 година да бъдат обновени 60 на сто от жилищния фонд и близо 17 на сто от нежилищния, като площта на обновените сгради от целия сграден фонд се очаква да бъде над 45 на сто. Според нея мерките за енергийна ефективност и енергоспестяване трябва да бъдат съчетани по подходящ начин с техническите мерки за устойчивост на конструкцията, безопасност в случай на пожар, хигиена, здраве и околна среда, достъпност и безопасност при експлоатация, устойчиво използване на природните ресурси. В този процес техническата паспортизация на сградния фонд ще има съществена роля за устойчивото развитие на сградния сектор, отбелязват от регионалното министерство.

Проектът на Наредбата за изменение на Наредба 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите е публикуван в интернет страницата на МРРБ и в Портала за обществени консултации. Коментари и становища могат да бъдат изпращани до 31 май 2021 г.