През януари индексът на продукцията в сектор "Строителство" намалява с  6.4 на сто на годишна база, сочат предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).

На месечна база спадът е с 1.3 на сто

През първия месец на годината индексът на произведената строителна продукция, е под равнището от предходния месец, като продукцията от сградното строителство намалява с 1.8 на сто, а от гражданското строителство - с 0.7 на сто.

На годишна база понижението на строителната продукция през януари 2021 г. се определя от отрицателния темп при сградното строителство, където намалението е с 11 на сто, докато при гражданското строителство е регистрирано повишение от 0.5 на сто.

Търговията на дребно изостанала с близо 4%

НСИ отчита още, че оборотът в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" с 3.9 на сто под равнището на същия месец на предходната година. Същевременно той нараства с 1.8 на сто спрямо предходния месец. 

През януари 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 г. се наблюдава спад на оборота при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 21.8 на сто) и търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговия с автомобилни горива и смазочни материали (с 1.9 на сто), докато при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия е отчетено увеличение (с 2.2 на сто).

Значително намаление на оборота в търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали е регистрирано при търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 27.3 на сто, и търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 8.7 на сто. Съществен ръст се наблюдава при търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 23.5 на сто.

И промишленото производство спада

През януари 2021 г. при индекса на промишленото производство е регистриран спад от 3.4 на сто спрямо съответния месец на 2020 година. Същевременно показателят се увеличава с 0.8 на сто в сравнение с декември 2020 година.

През януари 2021 г. повишение спрямо предходния месец е регистрирано в преработващата промишленост - с 2.1 на сто, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.2 на сто, а понижение - в добивната промишленост - с 13.1 на сто.

На годишна база спад на промишленото производство, е отчетен в добивната промишленост - със 17.8 на сто, при преработващата промишленост - с 2.7 на сто, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.4 на сто.