През първото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата e 1077 лв. и намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г. с 1,6 на сто, показват предварителни данни на Националния статистически институт. Средната брутна месечна работна заплата за януари 2018 г. е 1075 лв., за февруари - 1049 лв., и за март - 1107 лева.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление, са "Операции с недвижими имоти" - с 12,1 на сто, "Образование" - с 11 на сто, и "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - със 7,1 на сто.

През първото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата нараства със 7,1 на сто спрямо първото тримесечие на 2017 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Добивна промишленост" - с 14,4 на сто, "Образование" - с 12,2 на сто, и "Строителство" - с 10,5 на сто.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите по трудово и служебно правоотношение през първото тримесечие на 2018 г. са: "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 2584 лева, "Финансови и застрахователни дейности" - 1801 лева, "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 1721 лева.

Най-нископлатени са били наетите в икономическите дейности: "Хотелиерство и ресторантьорство" - 655 лева, "Други дейности" - 768 лева, "Строителство" - 820 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2018 г. в обществения сектор нараства с 9 на сто, а в частния - с 6,6 на сто.

Наетите по трудово и служебно правоотношение към края на март 2018 г. нарастват с 35,2 хил., или с 1,5 на сто, спрямо края на декември 2017 г., като достигат 2,31 милиона.

В края на март 2018 г. в сравнение с края на март 2017 г. наетите по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 34,5 хил., или с 1,5 на сто. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности "Преработваща промишленост" - с 6,4 хил., "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 5,2 хил., и "Строителство" - с 4,9 хил., а най-голямо намаление в "Операции с недвижими имоти" - с 1000. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 5,1 на сто, и "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 5 на сто, а най-голямо намаление е регистрирано отново в "Операции с недвижими имоти" - с 4,3 на сто.