На Портала за обществени консултации на Министерския съвет днес са публикувани предложения за промени на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Във вчерашните препоръки от ЕС особено внимание бе обърнато за законодателството, свързано с прането на пари.

Предвижда се с промените да се въведат нови категории задължени лица - доставчиците на услуги по обмяна на виртуални и фиатни валути, доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги, и лицата, които търгуват или действат като посредници в търговията с произведения на изкуството, пише в проекта на доклад на министъра на финансите, включен в публикацията.

С оглед изискванията на Директива (ЕС) 2018/843 се доразвиват част от мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари, които включват комплексна проверка на клиентите, събиране и изготвяне на документи и друга информация и тяхното съхраняване, оценка на риска от изпиране на пари, разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти, разкриване на друга информация за целите на закона, контрол върху дейността на задължените субекти и обмена на информация.

Със законопроекта се разписват и механизми за предоставяне на определени категории информация на ЕК, както и механизми за събирането и обобщаването й на национално ниво.

С оглед промените в уредбата на мерките срещу изпирането на пари и въвеждането на изисквания на Директива (ЕС) 2018/843 са предвидени съответни промени и в Закона за регистър БУЛСТАТ, Закона за кредитните институции, Закона за платежните услуги и платежните системи, Закона за Национална агенция за приходите, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и в Закона за пазарите на финансови инструменти.

В резултат на приемането на предложения нормативен акт ще бъдат въведени изисквания на Директива (ЕС) 2018/843, както и ще бъдат нормативно уредени допълнителни въпроси, като например осигуряването на по-пълен достъп до данъчна, осигурителна и финансова информация на правоохранителните органи. Това ще позволи на страната ни да изпълнява с повишена ефективност задълженията си към Европейския съюз и държавите-членки, произтичащи от Директивата, ще бъде изпълнена съответната мярка от одобрения с Решение номер 611 на Министерския съвет от 27.08.2018 г. План за действие, включващ мерки за изпълнение на намеренията на Република България за присъединяване към Валутния механизъм Две (ERM Две) и към Банковия съюз.

Приемането на предложения нормативен акт се очаква да има значително положително въздействие както върху държавните органи и институции, посочени като заинтересовани страни във формуляра за частична предварителна оценка на въздействието, така и върху задължените субекти по Закона за мерките срещу изпирането на пари и техните клиенти, които не се очаква да бъдат засегнати негативно от измененията, но същевременно се запазва възможността да се ползват от повишените гаранции за по-голяма сигурност в резултат на повишената ефективност на превантивното законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма и на допълнителното разписване на част от мерките по закона.

За изпълнението на проекта на акт не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, които да бъдат одобрени по бюджетите на държавните органи и институции, за които произтичат задължения от проекта на нормативен акт за 2019 г. за сметка на други бюджети по държавния бюджет.