Над 500 български малки и средни компании (МСП) попълниха анкетата на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и дадоха обратна връзка за развитието си през 2022 г. в условията на редица неблагоприятни фактори като високата инфлация, политическата ситуация в страната, войната в Украйна, постпандемичната обстановка и други.

От анализа на данните, за резултатите от който съобщава Агенцията, става ясно, че през миналата година най-силно негативно влияние е оказала високата инфлация - близо 83% от МСП отбелязват като проблем скока в цените, а на второ място по негативно въздействие анкетираните са поставили политическата обстановка в страната - тя се е отразила неблагоприятно на 63,5 % от фирмите. На трето място по негативно влияние са класирани проблемите във веригите за доставки - 57,6% от фирмите.

Войната в Украйна е предизвикала сериозни проблеми пред МСП, свързани главно с нарушените вериги на доставки и загуба на пазaри. 56,5% от анкетираните посочват, че тя се е отразила негативно върху бизнеса им.

Диаграма: ИАНМСП

Националното проучване показва още, че оценките на собствениците на МСП за развитието на бизнеса им по отношение на предлаганото портфолио от продукти и услуги, извършените продажби и позицията им на пазара в страната се запазват непроменени в сравнение с предишната година. По отношение на позицията на МСП на чуждестранните пазари 58,6% от анкетираните посочват, че пазарният им дял остава без промяна. Въпреки това само на 25,7% от МСП са регистрирали нарастване на печалбата през годината.

Изследването показва, че процентът на МСП, които са въвели някаква иновация е над 70, което значително надвишава очакванията и е основание за оптимизъм за развитието им. Най-висок е делът на осъществените продуктови иновации (40,6%). Това е тясно свързано и с посоченото от анкетираните високо качество на продуктите и услугите като най-голямо конкурентно предимство на предприятията им.

Най-сериозните проблеми, пред които са изправени предприятията по оценката на собствениците им, са липсата на квалифицирана работна ръка, високите цени на енергоносителите и високите цени на материалите и суровините. Липсата на квалифицирани служители е посочена като основен проблем за развитието на МСП от близо 55% от предприемачите. Този проблем е с потенциал за засилване, предвид нарастващото търсене на квалифициран персонал от всички икономически сфери, както и поради нарастващите и появяващите се нови изисквания и умения към тях.

Нужда от финансиране предприятията имат най-вече в областта на технологичната модернизация и експортната дейност.

Диаграма: ИАНМСП

Въпреки динамичната обстановка 61,6% от малките и средните предприятия смятат, че бизнесът им върви в положителна посока и запазват оптимистичните си нагласи за благоприятното му развитие през тази година.

Анкетата е проведена през месец януари 2023 г., като над 500 компании отговориха на 22 въпроси по групи. Пълният анализ, графики, подробни данни, оценка на бизнес средата в България и други е публикуван на интернет страницата на Агенцията.