Съвместното инвестиционно дружество, което ще изгражда газопровода, който ще свързва директно националните газопреносни мрежи на Гърция и България - "Ай Си Джи Би" АД, започва процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет "Проектиране, доставка и строителство на междусистемна газова връзка Гърция-България /IGB Project/", съобщиха от дружеството.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 145 милиона евро без ДДС, а срокът за изпълнение на поръчката е 18 месеца, считано от започване на изпълнението.

Изборът на строител ще бъде направен чрез ограничена процедура по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) на два етапа: фаза на предварителен подбор и втора фаза - разглеждане, оценка и класиране на офертите на преквалифицираните след първия етап кандидати. Този избор е наложен от комплексния характер на предмета на обществената поръчка, който включва проектирането и изграждането на голямо техническо съоръжение за пренос на газ в двете посоки на територията на България и Гърция.

При предварителния подбор ICGB ще прецени и определи кандидатите, които имат необходимата финансова и техническа способност да изпълнят предмета на обществената поръчка съобразно поставените изисквания.