Българските работодатели вече могат да изготвят онлайн оценка на риска от разпространение на COVID-19, след като Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) разработи интерактивен инструмент за целта, който беше адаптиран за България благодарение на Главната инспекция по труда (ГИТ). Изрично е отбелязано, че информацията в него не обхваща здравните заведения, за които са налични специфични нормативни актове и указания на здравните органи, се казва в съобщение на ГИТ.

Инструментът включва различни модули, даващи насока за основните рискове за разпространение на заразата от COVID-19, и мерки, които работодателят следва да предприеме за минимизирането им чрез:

  • организацията и процедурите;
  • управлението на работното място;
  • насърчаването и осигуряването на възможност за спазване на хигиена;
  • пътуването от и до работното място и пътуването, свързано с работата;
  • работата от разстояние;
  • външните лица в обекта;
  • отварянето на помещенията след прекъсване дейността на обекта;
  • организирането на срещи или мероприятия с външни лица;
  • командировки;
  • допълнителните рискове, свързани с конкретното предприятие.

Предлаганият инструмент може да бъде използван и за обучения и инструктажи, както и за ограничаване разпространението на различни видове грипни вируси, за да се намалят дните отпуск за временна неработоспособност заради тях.

Интерактивният инструмент за онлайн оценка на риска от разпространение на КОВИД-19 е свободно достъпен, само срещу регистрация, през OiRA платформата на EU-OSHA.

На специализираната платформа са публикувани множество интерактивни инструменти за онлайн оценка на риска в различни сектори и икономически дейности, предназначени за подкрепа основно на микро- и малките предприятия.

Най-много - 41 инструмента, са разработени от България.

Помощник-инспектори, назначени по проект "Оптимизация и иновации в ИА ГИТ" във всяка Дирекция "Инспекция по труда", могат да демонстрират на работодателите или на техни представители функционалностите на инструментите.

Проектът е финансиран по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР), съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. От всички инструменти на български език, 33 са разработени по проект "Превенция за здраве и безопасност при работа", изпълняван от ИА "Главна инспекция по труда" и също финансиран по ОПРЧР.