Рекордно високите нива на инфлация, които се наблюдават през последните години в България, са резултат от различни фактори - ковид кризата, включително последващото бързо възстановяване на икономиките от ЕС, както и ефекта от финансово-икономическите мерки, които бяха предприети, за да се противопоставят на резкия спад по време на кризата. Инфлацията през 2021 г. нарасна повече от обичайната за последните 10 години и поради т.нар. "базов ефект", дължащ се на задържането на цените в периода на спад на икономиките по време на ковид кризата, се отбелязва в мотивите.

Това се казва в мотивите към проектозакона за надценките на хранителните продукти, публикуван за обсъждане на 11 май в Портала за обществени консултации.

Проектът вече беше публикуван на страницата на Министерството на икономиката и индустрията - в началото на април. Според предложението, продукти от 17 основни вида храни ще се предлагат с максимална надценка от 10%. Нормативният акт ще се прилага за срок от 6 месеца и само за търговци, с годишен оборот за предходната календарна година от над 30 млн. лв., които предлагат за продажба на дребно храни. 

Търговците от тази категория ще са задължени да определят минимум по един продукт от всеки вид храни, приложени в списъка към закона. Те ще са задължени да формират крайна цена на избраните от тях продукти с максимална надценка от 10% от цената на доставчика.

Всъщност в проектозакона няма списъци с храни, а се казва, че определени видове храни, включени в малката потребителска кошница на Националния статистически институт, ще бъдат посочени в списък, който се утвърждава със заповед на министъра на икономиката и индустрията, съгласувано с министъра на земеделието. Заповедта и списъкът се публикуват на интернет страницата на Министерството на икономиката и индустрията. МИИ предложи списък със 17 хранителни продукта (групи продукти).

Ценовата енергийна криза, резултат от войната в Украйна, тласна цените на производител нагоре, което бързо се отрази и при потребителските цени, когато през месеците август и септември годишната инфлация достигна своя пик от 18,7 на сто за септември 2022 г. спрямо същия месец от 2021 г., се напомня в мотивите, където се посочва, че въпреки че общият индекс на потребителските цени намалява оттогава, инфлацията при хранителните продукти нараства последователно, като достига 26,6 на сто през ноември 2022 г., се казва в доклад на министъра на икономиката Никола Стоянов към проекта.

Налице е нарастване на цените на хранителните стоки, продиктувано от повишаващите се цени на енергията и суровините, посочват от икономическото министерство. Този ръст на цените според ведомството не би могъл да обясни изцяло увеличението с почти 50 на сто на цените на дребно на някои хранителни продукти, които присъстват в малката потребителска кошница. Пазарът не съумява в разумен срок да се саморегулира, така че да постигне оптимални ценови равнища въз основа на конкурентния натиск от отделните участници, посочват вносителите на проектозакона и изтъкват, че основна причина за това е необичайно високата инфлация, която внася риск в системата на търговията, поради което пазарните участници предпочитат да се презастраховат от бъдещо покачване на цените.

Последните данни за развитието на пазара за търговия на дребно с хранителни продукти очертават ситуация, при която нормалните пазарни механизми не сработват или забавят своето действие в степен, в която не могат да се проявят пазарните конкурентни взаимодействия. Това поставя потребителите в ситуация да намалят нормалното физическо потребление на основни хранителни продукти поради свитата покупателна способност на разполагаемия доход, особено на групата потребители с ниски до средни доходи, се изтъква в мотивите. Вносителите на проектозакона напомнят, че към момента в България не съществува законодателство, което да урежда ценовите нива по веригата на доставка за храни и в частност на определени хранителни стоки от първа необходимост.

С приемането на Закон за надценките на хранителни продукти ще се адресират проблемите свързани с високата инфлация и намаленото потребление на хранителни продукти като се определи временно таван на надценките за поне един артикул от най-ниския ценови диапазон на съответна група продукти, отбелязва в доклада си министърът.