Министерството на електронното управление (МЕУ) публикува за обществено обсъждане Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за обществените поръчки (ЗОП), съобщиха от ведомството. Със законопроекта се уреждат допълнителни изисквания за прозрачност, като данните от ЦАИС ЕОП (Централизираната Автоматизирана Информационна Система "Eлектронни Обществени Поръчки") ще се публикуват в отворен, машинночетим формат съгласно международен стандарт.

Въвеждат се и изисквания за съхраняване и публикуване в структуриран вид на данни, които ще разширят възможностите за анализ.

Създава се и допълнително задължение за прозрачност при възлагане на проекти и дейности в сферата на електронното управление и информационните и комуникационни технологии в администрациите. Освен техническите спецификации, възложителите ще трябва да мотивират заложените изисквания, както и да публикуват пазарните проучвания, които се извършвали преди обявяване на процедурата. Техническите спецификации ще трябва да са преминали обществено обсъждане преди обявяване на обществената поръчка.

Възложителите трябва да приложат и направените пазарни проучвания и доклад, на база на който са достигнали до необходимостта от възлагане с цел максимална прозрачност. Създава се и задължение за използване на шаблони за техническо и ценово предложение с оглед максимално детайлно описание на предложенията и избягване на всякакви порочни практики за предварително нагласяване на стойността на обществената поръчка. Така заинтересованите лица и широката общественост ще могат да получат увереност, че избраните критерии са най-подходящи и обективни и че е осигурен равен достъп на кандидатите или участниците до процедурата.

Разширява се задължението за публикуване на обявленията за всички сключени договори, попадащи в изключенията на Закона за обществените поръчки, вкл. инхаус възлагането, договорите за медийни услуги, сделките с имоти, арбитражните услуги и др. Това изискване няма да се отнася само до тези договори, при които разкриване на информация противоречи на основен интерес.

В измененията се предвижда и разкриване на принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на лица, които са в органите на управление или имат значителна собственост във фирми-изпълнители, спечелили поръчки за над половин милион лева на годишна база. По този начин обществото ще получи гаранции, че кръгове около ДС нямат привилегирован достъп до обществени поръчки.