През третото тримесечие на 2023 г. средната работна заплата за страната e 2000 лв. Увеличението на годишна база е с 14,7%. Това съобщи Министерството на труда и социалната политика по информация от своя бюлетин в областта на доходите и жизненото равнище за периода.

Деветият месец на годината беше първият, през който средната заплата прескочи границата от 2000 лева. По данни на НСИ средната брутна месечна работна заплата за септември е 2072 лева, през юли - 1973 лв., а за август - 1957 лв.

Пак по данни на МТСП средната заплата за второто тримесечие на 2023 г. е 1957 лв. Увеличението на годишна база е с 13,1%. През първото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата e 1882 лв. и нараства със 17,3% спрямо първото тримесечие на 2022 г.

През третото тримесечие средната заплата е най-висока в област София-град. Средното възнаграждение в столицата е 2722 лв., което е с 36,1% повече спрямо средната заплата за страната и с 13,9% повече в сравнение с трето тримесечие на 2022 г. Най-голям ръст на средното възнаграждение на годишна база се отчита в областите Кърджали (20,1%) и Ловеч (18,6%).

Статистиката показва, че общият доход на домакинствата през третото тримесечие на 2023 г. е 5728,68 лв. и нараства с 18,4%. спрямо същия период на миналата година.

В осем икономически дейности през отчетното тримесечие се отчитат средни заплати над средните за страната. В тях са наети около една трета от всички работещи. Най-високо е заплащането в икономическите дейности "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения"; "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива"; "Финансови и застрахователни дейности"; "Добивна промишленост"; "Професионални дейности и научни изследвания"; "Държавно управление"; "Образование"; "Хуманно здравеопазване и социална работа".