Средната брутна месечна работна заплата за септември е 2072 лева, съобщи БТА по информация от Националния статистически институт (НСИ). За юли тя е била 1973 лв., а за август - 1957 лв.

През третото тримесечие на годината средната месечна работна заплата e 2000 лв. и нараства спрямо второто тримесечие с 2,2 процента, отчитат от НСИ. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са "Държавно управление" - с 13,4 процента, "Образование" - с 12,2 процента и "Селско, горско и рибно стопанство" - със 7,5 процента.

Спрямо третото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата нараства с 14,7 процента, като най-голямо e увеличението в "Образование" - с 20,3 процента, "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - с 19,6 процента, и "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 18,3 процента.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение за периода са "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 4670 лева; "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 3055 лева; "Финансови и застрахователни дейности" - 2894 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в "Хотелиерство и ресторантьорство" - 1265 лева, "Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване" - 1480 лева, "Други дейности" - 1259 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2023 г. в обществения сектор нараства с 15,3 процента, а в частния - с 14,5 процента, показва статистиката.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември намаляват с 34,1 хил., или с 1,5 процента, спрямо края на юни, като достигат 2,30 млн. по предварителни данни на НСИ. Спрямо второто тримесечие на годината най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 15,8 процента, в "Административни и спомагателни дейности" - с 2,7 процента, и "Преработваща промишленост" - с 1,4 процента. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение с 1,1 процента е регистрирано в дейност "Хуманно здравеопазване и социална работа".

Най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в "Преработваща промишленост" и "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети" - 19,9 и 16,7 процента.

В края на септември в сравнение с края на септември 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение нарастват с 22,1 хил. или с 1 процент. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в "Хуманно здравеопазване и социална работа" - със 17,4 хил., "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 6,8 хил., и "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 4 хил., а най-голямо намаление - в "Преработваща промишленост" - с 9 хил., и в "Административни и спомагателни дейности" - с 8,2 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 10,4 процента, "Хотелиерство и ресторантьорство" - със 7,2 процента, и в "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 3,4 процента. Най-голямо намаление е регистрирано в "Административни и спомагателни дейности" - с 6,7 процента, и "Добивна промишленост" - с 2,1 процента.