Населението в трудоспособна възраст към 31 декември 2019 г. е 4 156 хил. души, или 59.8 на сто от населението на страната, като мъжете са 2 180 хил., а жените - 1976 хиляди. Цифрите са от изследването на Националния статистически институт "Население и демографски процеси през 2019 година".

През 2019 г. броят на трудоспособното население намалява с почти 45 хил. души, или с 1.1 на сто, спрямо предходната година. Към края на 2019 г. над трудоспособна възраст са 1729 хил. души, или 24.9 на сто, а под трудоспособна възраст - 1067 хил. души, или 15.3 на сто от населението на страната.

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 - 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 - 64 години). Към 31 декември 2019 г. това съотношение е 66 и остава непроменено спрямо 2018 година. За сравнение, през 2001 г. 100 души, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 124 млади хора.

Най-благоприятно е съотношението в областите Сливен - 88, Варна и София (столица) - по 74 лица. Най-нисък е този показател в областите Смолян - 42, Перник - 48, и Кърджали, където 100 души, излизащи от трудоспособна възраст, се заместват от 49, влизащи в трудоспособна възраст.

Таблица: НСИ

В изследването НСИ констатира, че продължава процесът на намаляване и застаряване на населението. Тенденцията на застаряване води до промени и в основна възрастова структура на населението - под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници за пенсиониране, отбелязва НСИ.