На база на предварителни данни и оценки към октомври 2019 г. се очаква превишението на приходите над разходите по консолидираната фискална програма (КФП) да бъде в размер на 1 107,9 млн. лв. (0,9 на сто от прогнозния БВП), съобщава пресцентърът на Министерството на финансите.

Приходите и помощите по КФП към октомври 2019 г. се очаква да бъдат в размер на 36 305,8 млн. лв., което е 82,8 на сто от годишния разчет. Спрямо октомври 2018 г. приходите по КФП нарастват с 3 692,9 млн. лв., като ръст се отчита както при данъчните и неданъчните приходи, така и при постъпленията в частта на помощите и даренията, където постъпват основно грантовете по програмите и фондовете на ЕС. Ръстът при данъчните приходи е в размер на 2 342,4 млн. лв., неданъчните приходи нарастват с 1 075,0 млн. лв., а приходите от помощи и дарения - с 275,5 млн. лева.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към октомври 2019 г. са в размер на 35 197,9 млн. лв., което е 76,0 на сто от годишния разчет. За сравнение разходите по КФП за същия период на 2018 г. бяха в размер на 29 768,6 млн. лева.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 31 октомври 2019 г. от централния бюджет, възлиза на 1 090,9 млн. лв.

Салдото по Консолидираната фискална програма към края на септември е положително

По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова основа към месец септември 2019 г. е положително в размер на 1264,5 млн. лв. (1,1 на сто от прогнозния БВП), съобщава Министерството на финансите.

Положителното салдо се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 1205,7 млн. лв. и по европейските средства в размер на 58,8 млн. лева.

Постъпилите приходи, помощи и дарения по КФП към септември 2019 г. са в размер на 32 797,9 млн. лв. или 74,8 на сто от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година приходите, помощите и даренията по КФП нарастват номинално с 3634,3 млн. лв., в т.ч. данъчните и неданъчните приходи - с 3224,6 млн. лв. (11,6 на сто) и постъпленията от помощи и дарения (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) - с 409,7 млн. лева.

Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 26 096,2 млн. лв., което представлява 75,5 на сто от планираните за годината данъчни приходи.

Приходите от преки данъци са в размер на 4660,2 млн. лв. или 71,0 на сто от предвидените в разчетите за годината.

Приходите от косвени данъци са в размер на 12 758,7 млн. лв., което е 77,6 на сто от разчетите за годината. Постъпленията от ДДС са в размер на 8 416,5 млн. лв. или 77,7 процента от планираните. Приходите от акцизи възлизат на 4 136,7 млн. лв. (77,6 на сто от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 172,7 млн. лв. или 72,9 на сто от годишните разчети.

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени и други данъци) са в размер на 927,7 млн. лв. или 79,3 на сто изпълнение на годишните разчети.

Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 7 749,6 млн. лв., което представлява 74,7 на сто от разчетените за годината.

Неданъчните приходи са в размер на 4 954,9 млн. лв., което представлява 74,8 на сто от годишните разчети.

Приходите от помощи и дарения са в размер на 1 746,8 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към септември 2019 г. възлизат на 31 533,4 млн. лв., което е 68,1 на сто от годишните разчети.

Нелихвените разходи са в размер на 29 954,3 млн. лв., което представлява 67,9 на сто от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към септември 2019 г. са в размер на 25 337,8 млн. лв., капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 4 588,7 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 27,8 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 581,6 млн. лв. или 86,9 на сто от планираните за 2019 година.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.09.2019 г. от централния бюджет, възлиза на 997,5 млн. лв.

Размерът на фискалния резерв към 30 септември 2019 г. е 10,14 млрд. лв., в т.ч. 10,12 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,02 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.